Vida quotidiana i cura de la vida: afrontant el canvi social i la complexitat familiar

  • Cristina Brullet Sociòloga i pedagoga. Professora jubilada de la UAB. Investigadora a l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU)

Resum

L'objectiu d'aquest article és aportar algunes reflexions sobre l'impacte dels canvis socials en la vida de les famílies, i sobre les oportunitats i riscos que aquests canvis generen en la cura dels nens i adolescents així com en la vida dels seus progenitors. Se situen les transformacions familiars en el marc del canvi d'època que vivim en les societats occidentals i que s'expressa a través de diverses crisis estructurals i institucionals. S'argumenta sobre tres grans dimensions de la mutació familiar: les legalitats i legitimitats; les relacions de poder, afecte i intimitat entre sexes i generacions; i l'organització i repartiment del treball de cura i del treball remunerat. Respecte a l'última dimensió s'exposa l'actual conflicte creixent entre l'ètica de la cura i l'ètica del treball remunerat, a escala individual, familiar i social.

Referències

Bauman, Z. (2007) Tiempos líquidos. Barcelona: Tusquets

Beck, U. i Beck-Gernsheim, E. (1998) El normal caos del amor. Barcelona: El Roure.

Brullet, C.; Roca, C. (2005) “Relacions familiars i autoritat”, a: Informe 2004: Infància, famílies i canvi social a Catalunya. Barcelona: Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU): 63-116. http://www.ciimu.org

Brullet, C.; Roca, C. (2008) “Tener y cuidar hijos. Estrategias, redes sociales y políticas de apoyo a la crianza”, a C. Brullet; C. Gómez-Granell, C. et al. Malestares. Infancia, adolescencia, familias. Barcelona: Graó-CIIMU.

Brullet, C. (2009) “Les polítiques locals de suport a les famílies. El paper clau de les polítiques locals en la cooperació entre famílies, escoles i comunitat a favor de la cohesió social”. VIA.Valors, Idees, Actituds, n. 9: 102-121. http://www.jordipujol.cat/ca/cejp/revista/9

Brullet, C. (2010) Temps, Cura i Ciutadania. Coresponsabilitats privades i públiques. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Nous Usos dels temps. http://www.bcn.cat/nust, http://w110.bcn.cat/UsosDelTemps/Continguts/Documents/Publicacions/Dossiers/9%20Temps, %20cura%20i%20ciudadania.pdf

Brullet, C.; Torrabadella, L; Tejero, E; Iannitelli, S.; Alemany, R. M. (2010) Familias y Diversidad. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales – Barcelona: INTRESS

Brullet, C. (2010) “Cambios familiares y nuevas políticas sociales en España y Cataluña. El cuidado de la vida cotidiana a lo largo del ciclo de vida”. EDUCAR, n.45. Monográfico “Educación y Familia”. Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Pedagogía Aplicada. http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn45p51.pdf

Diputació de Barcelona (2010) Seminari d’intercanvi de polítiques de suport a les famílies a escala local. http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=4342b3c3-f502-427f-928b-48d2254a1a04&groupId=14465

Esping Andersen, G; Palier, B. (2010) Los tres grandes retos del Estado del Bienestar. Barcelona: Ariel

Fraisse, G. (2000) Les deux gouvernements: la Famille et la Cité. París: Gallimard

Fundació Jaime Bofill (2012) L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011. Barcelona: Fundació Bofill

Giddens, A. (1995). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Madrid: Cátedra

Marí-Klose, P.; Gómez-Granell, C.; Brullet, C.; Escapa, S. (2008) Els Temps de les famílies: Anàlisi sociològica dels usos del temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància del CIIMU. Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania - Generalitat de Catalunya. http://www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/TempsFamilia.pdf

Marí-Klose, P.; Marí-Klose, M. Vaquera, E. I Argeseanu Cunninham (2010) Infància i Futur. Noves realitats, nous reptes. Barcelona: Fundació “la Caixa”. Accesible a internet.

Marina, J. A. (2009) La recuperación de la autoridad. Crítica de la educación permisiva y de la educación autoritaria. Barcelona: Versátil

Schnapper, D. (2003) Què és la ciutadania? Els drets i els deures de la convivència cívica. Barcelona: Edicions la Campana.

Pateman, C. (1995) El contrato sexual. Barcelona: Anthropos

Walby, S. (2000) “La citoyenneté est-elle sexuée?” a Carver et al. Genre et politique. Débats et perspectives. Paris: Gallimard, p.51-87

Publicades
2019-05-28
Secció
Psicopedagogia i Orientació