Publicacions

MONOGRAFIES DE PSICOPEDAGOGIA Y ORIENTACIÓ vol contribuir a la reflexió de la pràctica professional, molt especialment dels orientadors i assessors/es psicopedagògics, i de tots aquells professionals vinculats als escenaris de desenvolupament i aprenentatge dels més joves de la població.

Entenem les relacions entre el desenvolupament i l’aprenentatge des d’una perspectiva interaccionista i curricular, i des d’aquest plantejament teòric, tota la col·lecció de monografies pretén contribuir a la creació d’espais d’intercanvi i debat amb la voluntat de que la reflexió convisqui amb la pràctica professional.

Monografies de Psicopedagogia i Orientació. Nº 5

El treball en salut mental en un CEE. Un enfocament terapèutico-educatiu. Cent anys de Vil·la Joana

La finalitat d’aquest llibre és oferir una visió àmplia del treball que es desenvolupa a l'escola Vil·la Joana amb infants i adolescents amb trastorns mentals greus (trastorns de l'espectre autista, psicosi i patalogies límit). 

Vil·la Joana és un centre d'educació especial amb una trajectòria de més de cent anys d'intervenció amb alumnes amb greus dificultats en el seu desenvolupament i en l'aprenentatge, emocionals, conductuals i de vinculació amb els altres.

L'escola i els seus professionals, en ocasió del centenari de la seva creació celebrat el passat 2020, han volgut fer un relat de la seva experència de treball (evolució al llarg del temps, organització del centre, activitats que s'hi desenvolupen) i també una reflexió sobre els principis i criteris amb els quals entomen la seva tasca. Així, en els diversos capítols s'aborden tant qüestions que tenen a veure amb la pràctica diària del treball amb els infants i adolescents com reflexions teòriques relacionades amb aquesta activitat.

Com queda palès en la lectura del llibre aquesta tasca és plena de dificultats, però també es mostra la capacitat de l'escola per implementar pràctiques adequades per ajudar aquest alumnat en les seves dificultats i patiments.

Des d'una perspectiva terapèutico-educativa en l'atenció d'aquests infants i adolescents, aquesta obra va dirigida a totes aquelles persones interessades en el treball en infants i adolescents amb problemes greus de salut mental, i de manera especial als professionals dels àmbits pedagògic i clínic.

Més informació sobre el llibre "El treball en salut mental en un CEE. Un enfocament terapèutico-educatiu. Cent anys de Vil·la Joana"

Monografies de Psicopedagogia i Orientació. Nº 3 i 4

3. El asesoramiento psicopedagógico en contextos escolares

4. L’assessorament psicopedagògic en contextos escolars

La finalitat d’aquest llibre és oferir una visió analítica del procés de construcció que ha seguit el model d’assessorament psicopedagògic públic en els contextos escolars a Catalunya des dels seus inicis fins a l’actualitat.

Està escrit tenint present els marcs teòrics de referència, la reflexió col·lectiva i l’anàlisi de la pràctica professional de la intervenció psicopedagògica duta a terme pels autors en les quatre últimes dècades. Les diferents variables, condicions i canvis significatius que s’estan donant en els últims anys tant en els contextos familiars, socials com en els educatius, incideixen de manera significativa en la forma d’entendre i exercir la pràctica assessora. Més enllà d’una mera descripció d’actuacions, s’intenten postular els eixos inherents a tota intervenció assessora pública.

Aquesta obra va dirigida a tots aquells professionals relacionats amb la intervenció psicopedagògica i educativa, i de manera especial, a les persones que inicien la seva activitat professional com a assessors o orientadors en equips psicopedagògics o en centres educatius.

Més informació sobre els llibres “L’assessorament psicopedagògic en contextos escolars”

Monografies de Psicopedagogia i Orientació. Nº 2

Intervención educativa en alumnado con trastornos del espectro autista

L 'objectiu d'aquest monogràfic és oferir una àmplia perspectiva de l'estat actual de la comprensió de l'alumnat amb trastorns de l'espectre autista i de les diverses modalitats d'escolarització. Es dediquen una sèrie d'articles inicials per establir els criteris per a la comprensió i la identificació de les necessitats educatives especials d'aquest alumnat. Seguidament s'exposen una sèrie d'experiències d'escolarització des d'una perspectiva inclusiva en la qual es faciliten instruments i estratègies d'intervenció. La col·laboració entre professionals de diversos àmbits és l'eix principal dels últims escrits, atorgant a aquest plantejament una gran importància en l'atenció psicoeducativa de l'alumnat amb TEA.

Aquest llibre és un recull de caràcter monogràfic, fruit de la selecció de diferents articles publicats per la revista Àmbits de Psicopedagogia. Tots ells tenen en comú la reflexió sobre les necessitats de comprendre a l'alumnat amb TEA per poder-los atendre.

Més informació sobre el llibre “Intervención educativa en alumnado con trastornos del espectro autista”

Monografies de Psicopedagogia i Orientació. Nº 1

Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar

El propòsit general d’aquest llibre és contribuir a la col·laboració entre famílies i escoles en la tasca educativa que comparteixen, i per aquest motiu hem inclòs una declaració d’intencions en el títol: col·laborar per educar. De manera més concreta es pretén també aportar reflexions que ajudin a millorar l’orientació psicopedagògica a les famílies, de tal manera que resulti un instrument que faciliti el camí de col·laboració entre les famílies i el professorat.

Aquest llibre és una recopilació, de caràcter monogràfic, fruit de la selecció de distints articles publicats per la revista Àmbits de Psicopedagogia. Tots ells tenen en comú la reflexió sobre la família d’avui dia, la relació família-escola o l’orientació psicopedagògica a famílies.

Més informació sobre el llibre “Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar”

Venda de llibres

Si desitgeu comprar algun dels llibres de les monografies ho podeu fer seguint els passos següents:
1. Enviar correu electrònic a revista@ambitsaaf.cat indicant el o els llibres, les dades de facturació i l’adreça postal on voleu que se us enviï. Adjuntar còpia de la transferència del pagament.
2. Transferència bancària per l’import total de la compra al compte d’ACPO: ES81 0081 0482 7100 0107 3508 Banc Sabadell
Un cop fets els passos indicats rebreu els llibres per correu.

Preus