Normes de publicació

Directrius per a l’autor/a

ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació anima als autors i autores que vulguin col·laborar amb la revista a llegir detingudament les següents normes en relació als originals que es proposin enviar per ser publicats.

La revista publica articles relacionats amb l’educació, la psicologia, la pedagogia i l’orientació vinculats amb l’àmbit educatiu, des de escola, les universitats, els serveis de salut o  bé, altres serveis comunitaris. Els treballs a presentar podran ser: estudis o reflexions teòriques, dissenys d’intervenció, experiències de pràctica educativa degudament avaluades o desenvolupament d’instruments per a la pràctica professional.

Els articles  es publicaran en català i castellà i s’oferiran també resums en anglès. Els autors/ores hauran de lliurar el text inicialment en un dels dos idiomes. Els textos enviats per ser publicats han de ser originals, inèdits, i no estar en avaluació en cap altra publicació.

Els originals per a la secció “Psicopedagogia i orientació” en cap cas excediran l’extensió de 30.000 caràcters amb espais o 5.000 paraules (incloent-hi notes, referències i qualsevol altre element). Els articles per a la secció “Pràctica professional” en cap cas excediran l’extensió de 15.000 caràcters amb espais o 2.400 paraules.

El treballs es presentaran en format Word, tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat 1.15. Les notes aniran al final del text. Per trametre el treball a la revista s'utilitzarà la plantilla  DOCUMENT 1 i s'enviarà el manuscrit d'acord a les normes descrites.

En el Document 1 ha de constar -en català, castellà i anglès- el títol del treball, els resum i les paraules clau; així com el nom, cognoms i adreces electròniques dels  autors/ores i afiliació institucional o laboral. En cas de ser varis autors, cal indicar qui és l’autor/a de correspondència, afegint l’adreça i telèfon. 

Els organigrames i gràfics han de poder ser reeditats i per tant convé no enviar-los en formats agrupats. Les imatges i/o fotografies han d’enviar-se en arxiu a part i indicar en el cos del text el lloc on es proposa que s’incloguin.

Les cites i referències bibliogràfiques es redactaran seguint les normes de publicació de l’APA6th edition.

Un cop confirmada la publicació de l’article per part del Consell de Redacció,  es demanarà a l’autor/a, que, en la mesura de les seves possibilitats, lliuri també la traducció al castellà (o al català) de l’original tramès anteriorment

 

 Avís de drets d'autor/a  

Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-Sense Obra Derivada. Aquesta llicència permet la descàrrega de les obres, i que es puguin compartir amb altres sempre que se’n reconegui l'autoria, però no permet que siguin modificades de cap manera, ni ser utilitzades amb finalitat comercial.

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts s’utilitzaran exclusivament per a fins declarats per aquesta revista i no s’empraran per a cap altra finalitat o persona.
Les opinions expressades en els articles són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no representen necessàriament les opinions o polítiques editorials de la revista.