Sobre la revista

POLÍTIQUES

Enfocament i abast

La revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació publica articles de teoria i pràctica professional sobre assessorament, intervenció i orientació psicològica, pedagògica, psicopedagògica i social vinculats als contextos educatius i de creixement de la infància i adolescència, des d’una perspectiva educativa, social i sanitària.

El seu principal propòsit és afavorir la construcció, la difusió i l’intercanvi de coneixement acadèmic i professional entorn de les temàtiques esmentades. La revista s’adreça especialment a professionals, professors universitaris i estudiants, interessats en la intervenció psicopedagògica i psicosocioeducativa en general.

La revista accepta manuscrits originals en català i castellà.

Àmbits de Psicopedagogia i Orientació edita també monogràfics especialitzats, reunits en la col·lecció “Monografies de Psicopedagogia i Orientació”.

Polítiques de secció

EDITORIAL Trameses obertes / Indexat
OPINIÓ Trameses obertes / Indexat /
PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ Trameses obertes / Indexat / Revisat per parelles
PRÀCTICA PROFESSIONAL Trameses obertes / Indexat / Revisat per parelles
RESSENYES Trameses obertes / Indexat

Polítiques de revisió

Els articles presentats a la revista seran avaluats per dos revisors experts del Consell de Redacció independents de l’autor o per professionals  externs experts en la matèria de l’article, no vinculats institucionalment a l’autor.

Els autors seran informats puntualment de la recepció de l’article mitjançant la plataforma OJS. L’Editor fa la primera revisió per tal de valorar si la temàtica i els aspectes formals compleixen amb els requisits mínims establerts per la revista.

Un cop acceptat, el text es remet a dos revisors experts per a la seva avaluació en un termini establert dins del qual han de notificar a l’editor si és apte o no per a la seva publicació. En el cas que no sigui acceptat el text, es comunicarà als autors els motius o, si fes al cas, es faran suggeriments i propostes de modificació que optimitzin la seva publicació d’acord amb els criteris editorials. La instància final responsable de la publicació és el director de la revista.

Les comunicacions amb els autors es realitzaran a través de la plataforma OJS i els terminis seran , com a màxim, de tres mesos en el procés de revisió i de sis mesos, entre la tramesa i la publicació del manuscrit.

En la publicació de l’article es farà constar les dates de recepció i acceptació d’aquest.

Declaració de principis ètics

La revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació es compromet a seguir i mantenir els següents criteris ètics en totes les etapes de publicació:

Responsabilitats de l’equip editor i de la publicació

Acceptar només articles originals i que no s’hagin publicat prèviament ni estiguin sotmesos a consideració per cap altra revista.

Assegurar la confidencialitat de les dades dels autors/es en el procés de revisió.

Establir criteris clars per a l'acceptació i avaluació dels articles.

Evitar conflictes d'interessos entre editors i revisors en relació als textos que presenten els autors.

Fer ús dels textos i de les dades que aporta l’autor només per a les finalitats declarades per la revista i per a la seva publicació.

Determinar els terminis del procés d'acceptació/no acceptació i revisió dels textos.

Responsabilitats dels revisors i revisores

Fer una revisió justa i objectiva dels manuscrits.

Exposar amb claredat els punts de vista i els arguments de la valoració als autors, per tal de facilitar de manera constructiva les possibles modificacions que siguin necessàries per millorar el text.

No acceptar articles per revisar en els quals pugui haver-hi algun conflicte d'interessos que limitin la seva objectivitat.

Mantenir la confidencialitat sobre la informació i les dades dels articles avaluats.

No acceptar aquells articles en els quals es detecti plagi o autoplagi. En cas de necessitat, es revisaran amb eines digitals específiques de detecció de plagi.

Responsabilitats dels autors i autores

Assegurar l'originalitat dels treballs i que no hagin estat publicats ni estiguin en valoració en una altra revista.

Assegurar que els manuscrits són originals i en el cas que s’hagin utilitzat treballs, fragments o paraules, taules o figures d’altres autors, aquestes fonts d’informació siguin citades i referenciades de manera adequada.

Respectar els terminis establerts per l’editor per fer les modificacions que s’hagin proposat per a la publicació del treball.

Política d’accés

La revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació dóna accés obert i lliure a tots els seus continguts de manera gratuïta i amb els textos complets. La publicació de manuscrits en qualsevol de les seccions de la revista, no dona dret a cap remuneració. No fem cap pagament als autors per publicar a la nostra revista.

Freqüència de publicació

La publicació de la revista és semestral: maig i novembre.

Política de preservació digital

La Xarxa de Preservació de PKP proporciona serveis gratuïts de preservació dels articles per a qualsevol revista OJS que compleixi amb els criteris bàsics. En aquest sentit, i per tal de garantir la seva preservació digital de manera segura i permanent, els articles de la revista Àmbits de Psicopedagogia I Orientació són arxivats en LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) y CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff Safe).

Així mateix, la revista està inclosa i en accés obert en els repositoris DIALNET I RACO, i tots els articles tenen assignat l’identificador DOI.

Protocol d'interoperabilitat

La Revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació proporciona una interfície OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) que permet que altres portals i serveis d'informació puguin accedir a les metadades dels continguts publicats.

Especificacions:
OAI-PMH Protocol Version 2.0
Dublin Core Metadata

Ruta per als recol·lectors: http://ambitsaaf.cat/oai