Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • El text és presentat en format Word, tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat 1.15. Les notes figuren a final del text. Les imatges i fotografies s’envien en arxiu a part. Els gràfics i taules s’inclouen en el cos del text i tenen una configuració editable. S’utilitzen els criteris i plantilles proposades en l’apartat de Directrius per a l’autor/a.
  • El manuscrit no ha estat publicat prèviament ni s’ha sotmès a consideració per cap altre revista (o bé s’ha proporcionat una explicació adient al respecte a l’editor).
  • El text segueix els requisits estilístics i bibliogràfics de les normes de publicació l’APA6th edition.

Directrius per a l’autor/a

ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació anima als autors i autores que vulguin col·laborar amb la revista a llegir detingudament les següents normes en relació als originals que es proposin enviar per ser publicats.

La revista publica articles relacionats amb l’educació, la psicologia, la pedagogia i l’orientació vinculats amb l’àmbit educatiu, des de escola, les universitats, els serveis de salut o  bé, altres serveis comunitaris. Els treballs a presentar podran ser: estudis o reflexions teòriques, dissenys d’intervenció, experiències de pràctica educativa degudament avaluades o desenvolupament d’instruments per a la pràctica professional.

Els articles  es publicaran en català i castellà i s’oferiran també resums en anglès. Els autors/ores hauran de lliurar el text inicialment en un dels dos idiomes. Els textos enviats per ser publicats han de ser originals, inèdits, i no estar en avaluació en cap altra publicació.

Els originals per a la secció “Psicopedagogia i orientació” en cap cas excediran l’extensió de 30.000 caràcters amb espais o 5.000 paraules (incloent-hi notes, referències i qualsevol altre element). Els articles per a la secció “Pràctica professional” en cap cas excediran l’extensió de 15.000 caràcters amb espais o 2.400 paraules.

El treballs es presentaran en format Word, tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat 1.15. Les notes aniran al final del text. Per trametre el treball a la revista s'utilitzarà la plantilla  DOCUMENT 1 i s'enviarà el manuscrit d'acord a les normes descrites.

En el Document 1 ha de constar -en català, castellà i anglès- el títol del treball, els resum i les paraules clau; així com el nom, cognoms i adreces electròniques dels  autors/ores i afiliació institucional o laboral. En cas de ser varis autors, cal indicar qui és l’autor/a de correspondència, afegint l’adreça i telèfon. 

Els organigrames i gràfics han de poder ser reeditats i per tant convé no enviar-los en formats agrupats. Les imatges i/o fotografies han d’enviar-se en arxiu a part i indicar en el cos del text el lloc on es proposa que s’incloguin.

Les cites i referències bibliogràfiques es redactaran seguint les normes de publicació de l’APA6th edition.

Un cop confirmada la publicació de l’article per part del Consell de Redacció,  es demanarà a l’autor/a, que, en la mesura de les seves possibilitats, lliuri també la traducció al castellà (o al català) de l’original tramès anteriorment.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts s’utilitzaran exclusivament per a fins declarats per aquesta revista i no s’empraran per a cap altra finalitat o persona.
Les opinions expressades en els articles són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no representen necessàriament les opinions o polítiques editorials de la revista.