Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • El text és presentat en format Word, tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat 1.15. Les notes figuren a final del text. Les imatges i fotografies s’envien en arxiu a part. Els gràfics i taules s’inclouen en el cos del text i tenen una configuració editable. S’utilitzen els criteris i plantilles proposades en l’apartat de Directrius per a l’autor/a.
  • El manuscrit no ha estat publicat prèviament ni s’ha sotmès a consideració per cap altre revista (o bé s’ha proporcionat una explicació adient al respecte a l’editor).
  • El text segueix els requisits estilístics i bibliogràfics de les normes de publicació l’APA6th edition.

Directrius per a l’autor/a

ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació anima els autors i autores que vulguin col·laborar amb la revista a llegir detingudament les següents normes en relació als originals que es proposin enviar per ser publicats.

La revista publica articles relacionats amb l’educació, la psicologia, la pedagogia i l’orientació vinculats amb l’àmbit educatiu, des de l'escola, les universitats, els serveis de salut o  bé, altres serveis comunitaris. Els treballs a presentar podran ser: estudis o reflexions teòriques, dissenys d’intervenció, experiències de pràctica educativa degudament avaluades o desenvolupament d’instruments per a la pràctica professional.

La tramesa dels manuscrits i les dades es realitzarà a través de la plataforma OJS. L’autor s’ha de registrar prèviament a la web de la revista, iniciar la sessió com a autor o autora i omplir les dades seguint les indicacions que li mostra el sistema.

Els articles  es publicaran en català i castellà i s’oferiran també resums en anglès. Els autors/ores hauran de lliurar el text inicialment en un dels dos idiomes. Els textos enviats per ser publicats han de ser originals, inèdits, i no estar en avaluació en cap altra publicació.

Els originals per a la secció “Psicopedagogia i orientació” en cap cas excediran l’extensió de 30.000 caràcters amb espais o 5.000 paraules (incloent-hi notes, referències i qualsevol altre element). Els articles per a la secció “Pràctica professional” en cap cas excediran l’extensió de 15.000 caràcters amb espais o 2.400 paraules.

El treballs es presentaran en format Word, tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat 1.15. Les notes aniran al final del text. Per trametre el treball a la revista s'utilitzarà la plantilla  DOCUMENT 1 i s'enviarà el manuscrit d'acord a les normes descrites.

En el Document 1 ha de constar -en català, castellà i anglès- el títol del treball, els resum i les paraules clau; així com el nom, cognoms i adreces electròniques dels  autors/ores i afiliació institucional o laboral. En cas de ser varis autors, cal indicar qui és l’autor/a de correspondència, afegint l’adreça i telèfon. 

Els organigrames i gràfics han de poder ser reeditats i per tant convé no enviar-los en formats agrupats. Les imatges i/o fotografies han d’enviar-se en arxiu a part i indicar en el cos del text el lloc on es proposa que s’incloguin.

Les cites i referències bibliogràfiques es redactaran seguint les normes de publicació de l’APA6th edition.

Un cop confirmada la publicació de l’article per part del Consell de Redacció,  es demanarà a l’autor/a, que, en la mesura de les seves possibilitats, lliuri també la traducció al castellà (o al català) de l’original tramès anteriorment.

Opinió

Textos d’autoria personal en els que es reflexiona sobre algun aspecte de l’actualitat o sobre alguna qüestió específica vinculada a l’assessorament psicopedagògic o aspectes que incideixen en el desenvolupament d’infants i joves.

Psicopedagogia i Orientació

Investigacions, reflexions teòriques i dissenys d’intervenció sobre assessorament, intervenció i orientació psicològica, pedagògica, psicopedagògica i social vinculats als contextos educatius i de creixement dels infants i joves des del vessant educatiu, social i sanitària.

Pràctica professional

Experiències de pràctica psicopedagògica, educativa o social degudament avaluades o desenvolupament d’instruments per a la pràctica professional.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts s’utilitzaran exclusivament per a fins declarats per aquesta revista i no s’empraran per a cap altra finalitat o persona.
Les opinions expressades en els articles són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no representen necessàriament les opinions o polítiques editorials de la revista.