Les funcions del professor de suport en el marc d'una escola per a tots.

Conseqüències per a la formació.

Autors/ores

  • Climent Giné Universitat Ramon Llull
  • David Duran Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Amb aquest treball pretenem contribuir a repensar les funcions del professorat de suport en el marc d'una escola per a tothom, tant individualment com en el si dels equips docents. En primer lloc, però, sembla oportú precisar què entenem per educació inclusiva a partir dels avenços de la comunitat científica i la pràctica professional. En segon lloc, a la llum de la investigació recent, s'exploren les funcions que s'atribueixen al professorat de suport en aquest nou i exigent context educatiu; i, en tercer lloc, es proposen alguns continguts clau que, al nostre entendre, s'haurien de contemplar en la formació inicial i en l'actualització del professorat.

Referències

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change?. Journal of Educational Change, 6, 109-124.

Ainscow, M.; César, M. (2006). Inclusive Education ten years after Salamanca: Setting the agenda. European Journal of Psychology of Education, XXI (3), 231-238.

Booth, T, Ainscow, M. (2202). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

Boorh, T. (2009). El uso del Index for Inclusion en Inglaterra. En C. Giné, D. Duran, J. Font y E. Miquel (coords). La Educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barcelona; Horsori.

Dunn, L.M. (1968). Special Education for the mildly retarded. Is much of it Justifiable? Exceptional Children, 35, 5-22.

Duran, D.; Giné, C.; Marchesi, A. (2010). Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives. Barcelona: Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Ferguson, D.L. (2008). International trends in inclusive education: the continuing challenge ti teach each one and everyone. European Journal of Special Needs Education, 23, 2, 109-120.

Hoover, J.J.; Patton, J.R. (2008). The Role of special Educators in a Multitiered Instructional System. Intervention in School and Clinic, 43, 195-202.

Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids - LLISMI (BOE de 30 d'abril de 1982).

NACIONS UNIDES, Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (NNUU 2006), Web Oficial de Nacions Unides, 2006 (consultat 8/02/2011) http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

Tedesco, J.C. (2007). Internacionalización y Calidad Educativa. Em Libertad, Calidad y Equidad en los Sistemas Educativos (Buenas Prácticas Intrnacionales). IV Encuentro sobre Educación en el Escorial (UCM). Madrid: Biblioteca Virtual de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

UNESCO (1994). Informe Final. Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y calidad. Madrid: UNESCO/Ministerio de Educación y Ciencia.

Warnock, M. (1978). Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. Londres: Her Majesty's Stationery Office.

Descàrregues

Publicades

26.07.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació