POLÍTIQUES

Enfocament i abast

La revista ÀÁF ÀMBITS publica articles de teoria i pràctica professional sobre assessorament, intervenció i orientació psicològica, pedagògica, psicopedagògica i social vinculats als contextos educatius i de creixement dels infants i joves des de la vessant educativa, social i sanitària. El seu principal propòsit és afavorir la construcció, la difusió i l’intercanvi de coneixement acadèmic i professional.
ÀÁF ÀMBITS edita monogràfics especialitzats, reunits en la col·lecció “Monografías de Psicopedagogía y Orientación”. Estan adreçats a professionals, professors universitaris i estudiants, interessats en la intervenció psicopedagògica.

Polítiques de secció

EDITORIAL Trameses obertes / Indexat
OPINIÓ Trameses obertes / Indexat /
PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ Trameses obertes / Indexat / Revisat per parelles
PRÀCTICA PROFESSIONAL Trameses obertes / Indexat / Revisat per parelles
RESSENYES Trameses obertes / Indexat

Avaluació d’articles

Els articles presentats a la revista seran avaluats per dos revisors experts del Consell de Redacció o per experts externs.
Els autors seran informats puntualment de la recepció de l’article mitjançant la plataforma OJS. L’Editor fa la primera revisió per tal de valorar si la temàtica i els aspectes formals compleixen amb els requisits mínims establerts per la revista.
Un cop acceptat, el text es remet a dos revisors experts per a la seva avaluació en un termini establert dins del qual han de notificar a l’editor si és apte o no per a la seva publicació. En el cas de que no sigui acceptat el text, es comunicarà als autors els motius o , si fes al cas, es faran suggeriments i propostes de modificació que optimitzin la seva publicació d’acord amb els criteris editorials.
Les comunicacions amb els autors es realitzaran a través de la plataforma OJS i el termini del procés d’avaluació serà de tres mesos com a màxim.
En la publicació de l’article es farà constar les dates de recepció i acceptació d’aquest.

Política d’accés

La revista ÀÁF ÀMBITS dóna accés obert i lliure a tots els seus continguts de manera gratuïta i amb els textos complets. Per poder tenir accés total als continguts es demanarà l'enregistrament previ com a lector.

Freqüència de publicació

La publicació de la revista és semestral: maig i novembre.