L' alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista: Un repte per a la inclusió educativa

Autors/ores

  • M. Teresa Castilla Castilla Psicòloga de l'EAP Sants-Montjuïc de Barcelona

Resum

Aquest article recull les conclusions de l'estudi realitzat sobre l'escolarització d'alumnat amb trastorns de l'espectre autista en set centres ubicats a Barcelona i dues poblacions properes. Es va observar alumnes, s'entrevistà a professorat, pares i professionals de serveis externs. Es planteja la situació actual, constatant la necessitat d'atenció psicoeducativa d'aquesta població i es donen algunes propostes d'actuació des de l'escola i per al suport dels serveis externs a partir de les dades recollides.

Referències

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATIONS. DSM IV Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (xarxa) http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv.html (consulta 18.09.2008).

BARON-COHEN, S., 2005. The empatizing system: a revision of the 1994 model of the mindreading system. In: Ellis B., Bjorklund, D., eds. Origins of the social mind. London: Guilford Publications.

CASTILLA CASTILLA, M. T. 2009 Factors significatius per a l’escolarització de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament. Intervenció psicopedagògica per a l’escola inclusiva. http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1934 (xarxa).

BRUN, J.M I VILLANUEVA R., 2004. Niños con autismo. Experiencia i experiencias. Valencia. Ed. Promolibro.

CODERCH, J. 2009. Reflexions d’un psicoanalista davant la neurociència, Revista Catalana de Psicoanàlisi. Vol. XXVI/1:95-120.

DIVISIÓ TEACCH (sense data) (xarxa) Alvarez, Rosa, web de l’AETAPI http://personal.us.es/ralvarez/tallerteacch/inicio_archivos/page0002.htm (Consulta 22.07.2009).

FRITH, U., 2006. Autismo. Hacia una explicación del enigma. Madrid. Alianza.

GARANTO ALÓS, J. I PAULA PEREZ, I., 2003. L’Alumnat amb trastorns del desenvolupament: L’espectre autista i les psicosis. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Col·lecció: Documents d’educació Especial, n. 16.

HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, J.M. 2008 . Resum ponència I Congreso Internacional de Autismo en Murcia.

LEAL, J. 2010. Conferència jornades de reflexió: Línies de treball i projectes de futur. CEE Vil·lajoana. Barcelona.

MURATORI, F. 2008 i 2009, El autismo como efecto de un trastorno de la intersubjetividad primaria. Psicopatologia y salud mental, n. 12, pàg. 39-49 i n. 13, pàg. 21-30.

NACIONES UNIDES, 2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y Protocolo Facultativo. ( xarxa) www.un.org/spanish/disabilities/default.asp (consulta 20.04.2009).

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT. CIE 1O. Classificació de trastorns mentals . (xarxa) http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm (Consulta 18.09.2008).

RIVIÈRE, A., 1990. El origen y desarrollo de la función simbòlica en el niño. En Marchesi, A. y Palacios J. Desarrollo psicológico y educación, vol. I. Psicologia Evolutiva. Madrid. Alianza Psicologia, pp. 113-130.

RIVIÈRE, A. 2001-05. Autismo. Orientaciones para la intervencion educativa. Madrid. Ed. Trotta, S.A.

RIVIÈRE, A. 2002, IDEA. Inventario de espectro autista. Buenos Aires. Fundec.

RIZZOLLATTI, G., SINIGAGLIA, C., 2007.. Las neuronas en espejo. Barcelona. Paidós Ibérica.

VALDEZ, D. 2007. Necesidades educativas especiales en trastornos del desarrollo. Buenos Aires. Aiqué Educación.

VILOCA, LL. 2002-08 El niño autista. Detección, evolución y tratamiento. Barcelona. Ed. Ceac.

VILOCA, LL., 2008.1 Reflexions sobre conceptes teòrico-clínics fonamentals dels TGD. Jornades 2007-08 Carrilet, 2ª edició Formació sobre Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. 2-4 juliol 2008.

VILOCA, LL. 2008.2. en AAVV. Processos mentals primaris, Barcelona, Fundació Orienta

WING, L. 1998. El autismo en niños y adultos. Una guía para la familia. Barcelona: Editorial Paidós.

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació