La Psicomotricitat, un recurs educatiu per la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives associades a trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista

Autors/ores

  • Marta Rabadán Martínez Llicenciada en Psicologia. Psicomotricista del CEE Josep Sol i Rodríguez

Resum

L'estudi que es presenta analitza la validesa de la intervenció d'ajuda psicomotriu a l'escola com a recurs educatiu i terapèutic per a desenvolupar les capacitats relacionals, comunicatives i simbòliques de l'alumnat amb NEE associades a TGD i TEA. La investigació està basada en un treball interdisciplinari en què s'utilitzen instruments d'observació d'avaluació i de seguiment, validats i compartits pels professionals que intervenen en l'atenció als alumnes. La fonamentació teòrica part de les noves aportacions de la psicologia del desenvolupament a la comprensió del trastorn, aportacions que estan en concordança amb els principis d'interacció de la pràctica psicomotriu.
En un altre apartat es presenta el mètode utilitzat en l'estudi empíric: selecció de la mostra, instruments per a la recollida de la informació, desenvolupament i seguiment de la intervenció, coordinació entre els professionals i les famílies. Finalment s'exposen algunes conclusions i consideracions.

Referències

ALCANTUD MARIN, F (Coordinador). (2003) Intervención Psicoeducativa en niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo. Madrid. Pirámide.

AUCOUTURIER, B. (2004). Los Fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona. Graó.

FIRST, MICHAEL, B (2001).Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV TR. Barcelona. Masson.

GARCIA OLALLA, L.(2000): “La observación Psicomotriz: Trasformar la experiencia compartida en comprensión. Propuesta para un anàlisis interactivo.” Entre Líneas núm. 7, p.15-18.

GREENSPAN, S y WIEDER,S (2008). Comprender el autismo. Madrid. Integral.

MURATORI, F (2008): “El autismo como efecto de un trastorno de la intersubjectividad primària” (I parte). Psicopatología del niño y del adolescente. Fundación Orienta, núm. 12 p. 39-49.

CEIP LES PALMERES.(2007). Document Projecte de la USEE al CEIP. Santa Coloma de Gramenet. (Barcelona).

CEIP LES PALMERES (1996). L’Atenció a la diversitat dintre del Marc del Projecte Educatiu de Centre. Santa Coloma de Gramenet. (Barcelona).

RIVIÈRE, A. (2002). IDEA: Inventario del Espectro Autista. Buenos Aires. Fundec.

RIVIÈRE, A. Y MARTOS, J. Compiladores. (2001). El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria General de Asuntos Sociales. IMSERSO.

RIVIÈRE, A. Y MARTOS, J. Compiladores. (2000). El niño pequeño con autismo. Madrid. APNA. Asociación de padres de niños autistas y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria General de Asuntos Sociales. IMSERSO

WINNICOTT, D.W. (1998). Los bebés y sus madres. Buenos Aires. Paidós

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació