Apunts lingüístics al voltant de l'escolaritacioó de la infància i l'adolescència estrangera

Autors/ores

  • Ignasi Vila Universitat de Girona. Departament de Psicologia
  • Judith Oller Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Resum

L'arribada d'alumnat estranger a les aules de Catalunya ha posat a prova la capacitat del nostre sistema educatiu per garantir la consecució de les mateixes finalitats educatives per a tots els estudiants. Un dels aspectes centrals implicats en la seva escolarització es refereix a l'educació lingüística que reben, ja que el domini de la llengua vehicular de l'ensenyament està directament en relació amb les seves possibilitats de progrés escolar. En aquest sentit, un dels majors reptes està en trobar recursos organitzatius i de la pràctica educativa que siguin eficaces per gestionar la diversitat de l'alumnat pel que fa a el domini de la llengua de l'escola. En l'article es discuteixen algunes peculiaritats del context sociolingüístic de Catalunya que influeixen en aprenentatge lingüístic de l'alumnat estranger i, a través de l'anàlisi de les dades obtingudes en les nostres pròpies investigacions, presentem algunes orientacions per al tractament lingüístic escolar d'aquest alumnat.

Referències

Besalú, X. i Vila, I. (2007). La buena educación. Libertad e igualdad en la escuela del Siglo XXI. Madrid: MEC/Catarata.

Collier, V.P. (1987). Age and rate of acquisition of second language for academic purposes. TESOL Quarterly, 21, 617-641.

Cummins, J. (1981). Age on arrival and immigrant second language learning in Canada: A reassessment. Applied Linguistics, 1, 132-149.

Departament d’Educació (2007). L’alumnat estranger no universitari a Catalunya (curs 2006-2007). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Hakuta, K., Butler, Y. G., i Witt, D. (2000). How Long Does It Take English Learners to Attain Proficiency? Santa Barbara, CA: University of California Linguistic Minority Research Institute.

Huguet, A. i Navarro, J.L. (2005). Inmigrantes en la escuela. Una revisión de estudios sobre las relaciones entre rendimiento escolar e inmigración (pp. 53-74). A D. Lasagabaster i J.M. Sierra (Eds.), Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Barcelona: Horsori.

Klesmer, H. (1994). Assessment and teacher perceptions of ESL students achievement. English Quarterly, 26(3), 8-11.

Maruny, L. i Molina, M. (2000). Adquisició del català i competència comunicativa en alumnes d’origen marroquí a l’ensenyament obligatori. Competència discursiva, competència lectora, competència escriptora. Comunicació al Seminari Interculturalitat, educació i llengües. Girona: Comissions Obreres.

Navarro, J.L. i Huguet, A. (2005). El conocimiento de la lengua castellana en alumnado inmigrante escolarizado en Primero de ESO. Un estudio empírico. Madrid: CIDE.

Oller, J. (2008). El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de l’alumnat estranger escolaritzat a l’educació primària de Catalunya: factors explicatius i relacions d’interdependència. Tesi Doctoral no publicada. Departament de Psicologia. Universitat de Girona.

Ramírez, J.D. (1992). Executive summary. Bilingual Research Journal, 16, 1-62.

Siqués, C. (2008). Les aules d’acollida d’educació primària a Catalunya: Descripció i avaluació dels resultats. Tesi Doctoral no publicada. Departament de Psicologia. Universitat de Girona.

Siqués, C. i Vila, I. (2007). Linguistic plurality and the learning of the school language. A P. Cuvelier, T. du Plessis, M. Meewis i L. Teck (Eds.), Multilingualism and Exclusion. Policy, practice and prospects (pp. 181-196). Pretoria: Van Schaik.

Thomas, W.P. i Collier, V. (1997). School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education.

Vila, I., Siqués, C. y Roig, T., (2006). Llengua, escola i immigració, Graó, Barcelona

Vila, I., Siqués C. i Roig, T. (2008). La pràctica educativa: un factor cabdal per a l’adquisició de la llengua de l’escola. A ICE Josep Pallach (Ed.), Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al curriculum ordinari (pp. 247-257). Girona: Documenta Universitaria.

Vila, I., Oller, J., Perera, S., Serra, J.M.i Siqués, C. (en premsa). Lengua inicial y adquisición del catalán en las aulas de acogida. Aula Abierta. Universidad de Oviedo.

Vila, I., Canal, I., Mayans, P., Perera, S., Serra, J.M. i Siqués, C. (en premsa). Les aules d’acollida de l’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya: un estudi comparatiu. Catalan Review, 47.

Descàrregues

Publicades

25.03.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació