Creant ponts família-escola a través d’habilitats parentals. Una experiència d’aprenentatge situat

Autors/ores

 • Cristina Vall Sánchez
 • M. Carmen Gil González
 • Cristina Montserrat Asens Bona
 • Maria Marta Fresno Manrique
 • Sara Isach Roca
 • Sonia Moreno Pamplona
 • Nuria Sancho Subirats
 • Mireia Carmen Algar Rodríguez
 • Maria Carbonero Romero
 • Montserrat Sierra Gómez
 • Elisabet Camacho Vicente
 • Beatriz Ruiz Caparros
 • Nuria Segovia Gimeno

Paraules clau:

Aprenentatge situat, e-comunitat de pràctica, relació família-escola, assessorament psicoeducatiu, treball social, habilitats parentals

Resum

L’objectiu d’aquest article és doble: d’una banda, evidenciar la importància de l’aprenentatge situat, a través de l’experiència d’una e-comunitat de pràctica; d’altra banda, avaluar els resultats que es deriven de la realització d’una experiència de suport a la criança per a famílies des de l’entorn escolar. Aquest article col·laboratiu es basa en la reflexió dels professionals del treball social dels equips d’assessorament psicopedagògic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que van participar de l’activitat formativa, en primer lloc, i de l’e-comunitat de pràctica, en segon lloc, sobre les experiències portades a terme durant el curs 2015-2016. En l’article s’analitza la implementació a les escoles del Programa de desenvolupament de les habilitats parentals (PHP) per a famílies de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en tres vessants: la promoció d’una criança positiva[1] , la relació entre la família i l’escola, i el desenvolupament dels objectius professionals del personal treballador social. Els resultats indiquen, d’una banda, que, després de l’experiència de l’aprenentatge cooperatiu, la satisfacció és gran i, per altra banda, aquesta experiència d’aplicació del PHP ha suposat una millora de les competències en les habilitats parentals de les famílies, un instrument per incrementar la vinculació família escola i la possibilitat de treballar des de la prevenció en l’assessorament i acompanyament de les famílies i dels centres educatius.

Referències

Agència de Salut Pública de Barcelona. Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies. (2012). Obra original: Ministerio de Sanidad y Política Social. Madrid; Consultat novembre 2017, des de de: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST263ZI171765&id=171765. Vídeo informatiu: https://www.youtube.com/watch?v=qosfWBNoI1k

Ausubel, DP. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View. New York.

Ballori, A. (2011). L’aprenentatge significatiu a la pràctica. Consultat 16 d’octubre de 2017 des de: http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/uploads/2011/04/aprenentatge_significatiu_practica.pdf.

Bertalanffy, L. (1968). Teoría general de los sistemes. Fundamentos, desarrollo y aplicaciones. México: Fondo de Cultura Económica.

Brullet, C. (2012). Vida quotidiana i cura de la vida: afrontant el canvi social i la complexitat familiar. Àmbits de Psicopedagogia, 36, p. 9

Collet, J. (2012). Famílies noves, educacions noves i relacions noves amb l'escola. Guix: elements d’acció educativa, 382, 35-40.

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament. DOGC 08/07/1994, núm. 1918, p. 4659.

Diputació de Barcelona. Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials. Àrea de Benestar Social. (2010). Orientacions per al suport local al benestar de les famílies al llarg de la vida. Projecte noves famílies, noves polítiques.

Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació. Pla de formació. (2011). Educació familiar i tipologies de famílies i models educatius. Acompanyament al treball de suport educatiu a les famílies.

Gairín, J. (2013). Formació i desenvolupament professional en l’àmbit de les organitzacions. Àmbits de Psicopedagogia, 39, p.31.

Gómez, F, Lorente, J. (2002). Programas para la convivencia familiar y social desde la cultura de la paz. Dins el IV Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social. Alicante.

Plataforma Internacional-Práctica Reflexiva. (2014). Trets de l’aprenentatge situat. Consultat setembre de 2017 des de: https://www.practicareflexiva.pro/ca/trets-de-laprenentatge-situat/

Ramos P., et al. (2016). Evaluación de un programa piloto promotor de habilidades parentales desde una perspectiva de salud pública. Gaceta Sanitaria (30), p. 37-42

Rogers, C. (1987). Grupos de Encuentro. Madrid: Amorrortu Editores.

Sagástegui, D. (2004). Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado. Madrid: Sinéctica 24.

Ubieto, JR. (2007). Models de treball en xarxa. Educació Social-Revista d’intervenció socioeducativa (36), p. 26.

Wenger, E. I Lave, J (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. London: Cambridge University Press.

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Pràctica professional