L' arquitectura, un element clau en la innovació educativa

Autors/ores

  • Goretti Guillén Tunica Blanquerna (SAIP)

Paraules clau:

Educació, Metodologia, Organització, Assessorament psicopedagògic

Resum

La regeneració pedagògica és una demanda cada cop més present a les escoles i la seva configuració espacial té molt a dir al respecte. En aquest article s'ofereix una reflexió al voltant de la importància dels espais on es duu a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge des de la conjunció de tres disciplines: l'arquitectura, la pedagogia i la psicologia ambiental. La mirada transversal entorn el binomi espai-educació ens ofereix una aproximació a la distinció entre ocupar i habitar (Heidegger,1954) amb l’objectiu de donar rellevància a les implicacions que l’entorn físic té sobre l’educació.

Tot seguit, es fa una breu categorització dels espais educatius des d'una mirada arquitectònica, i s'interrelaciona amb les seves potencialitats pedagògiques i els canals d’aprenentatge que afavoreix cada espai. S'inclou també una breu exemplificació d'experiències de reflexió i actuació que algunes escoles estan duent a terme per mostrar diferents camins que permetin millorar els espais escolars.

L’article conclou amb una crida al diàleg entre els diferents actors implicats en la configuració dels espais educatius: professionals de l’educació i arquitectes. Els primers per definir i transmetre les necessitats pedagògiques, els segons per crear uns espais i ambients físics a l’escola que predisposin i aportin les condicions necessàries perquè l'aprenentatge aflori.

Referències

Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida (1ª edición). Madrid: S.L Fondo de Cultura Económica de España.

Bollnow, O.F (1969). Hombre y espacio (1ª edición). Barcelona: Editorial Labor.

Brownlee, D. & De Long, D.(1998). Louis I. Kahn: En el reino de la Arquitectura (1ª edición). Barcelona: Gustavo Gili.

Carbonell,J. (2015). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa(1ªedició). Barcelona: Octaedro editorial.

CHING, (1998). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. Barcelona: Gustavo Gili.

Heidegger, M (1954). Building, dwelling, thinking. Lotus internacional, 24.

Institut d’educació (2009). Les escoles bressol de Barcelona: Solucions arquitectòniques al servei dels infants. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Lozano,C. (1994). La educación en los siglos XIX y XX (1ª edició). Madrid: Editorial Síntesis.

Monés,J & Pujol-Busquets, J. (2009). El pensament escolar a Catalunya 1760-1845 (1ªedició). Barcelona: Societat Catalana de pedagogia.

Moles, A.& Rohmer, E. (1990). Psicología del espacio. Barcelona: Círculo de lectores.

Newton,C. & Fischer, K. (2009). Learning spaces. The transformation of education spaces for the 21st century (1º edition). Australia: Australian Institute of Architects.

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Recuperat el 1 de desembre del 2016 de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132.

Vark. (2016). Vark: A guide to learn styles. Recuperat el 20 de novembre de http://vark-learn.com/

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació