Normes de publicació

Directrius per a l’autor/a

ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació convida els autors que vulguin col·laborar amb la revista a llegir detingudament les següents normes en relació als originals.

La revista publica articles relacionats amb l’educació, la psicologia, la pedagogia i l’orientació vinculats amb l’àmbit educatiu, des de l’escola, les universitats, els serveis de salut o bé, altres serveis comunitaris. Es recomana fer especial esment a les implicacions educatives i socials. Els treballs a presentar podran ser: estudis o reflexions teòriques, dissenys d’intervenció, experiències de pràctica educativa degudament avaluades o desenvolupament d’instruments per a la pràctica professional. Quan es presentin informes de recerca caldrà que parin atenció en la contextualització i en l’especificació de les implicacions educatives de la recerca que es presenta.

Els textos enviats per ser publicats han de ser originals, inèdits, i no estar en avaluació en cap altra publicació.

La tramesa dels manuscrits i les dades es realitzarà a través de la plataforma OJS. Un cop confirmada la publicació de l’article per part del Consell de Redacció, es demanarà a l’autor/a, que, en la mesura de les seves possibilitats, lliuri també la traducció al castellà (o al català) de l’original tramès.

Caldrà utilitzar un llenguatge respectuós i no discriminatori i evitar l’ús sexista amb l’elecció lèxica adequada: 

- S’entenen les referències a col·lectius expressades en masculí plural amb valor genèric . Òbviament, quan un text faci referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, s’ha d’adaptar el discurs al gènere que correspon (Acord entre diferents institucions interdepartamentals).

- En general, per naturalitat, claredat i economia del llenguatge, proposem no duplicar sistemàticament el gènere de les paraules.

- S’evitarà l’ús de formes noves no correctes des del punt de vista gramatical d’acord a la normativa actual.

Els originals per a la secció “Psicopedagogia i orientació” s’haurien de limitar a l’extensió entre 6000 i 8000 paraules (incloent-hi notes, referències i qualsevol altre element). Els articles per a la secció “Pràctica professional” es limitaran a l’extensió de 2000 a 5000paraules.

El treballs es presentaran en un document en format Word, tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat 1.15. Les notes aniran al final del text. S’acompanyarà l’article amb un altre arxiu DOCUMENT 1 amb les dades bàsiques: el títol del treball, els resum i les paraules clau (en català, castellà i anglès); així com el nom, cognoms i adreces electròniques dels autors/ores i afiliació institucional o laboral. En cas de ser diversos autors, cal indicar amb qui es farà la correspondència, afegint l’adreça i telèfon.

Els organigrames i gràfics han de poder ser reeditats i per tant convé no enviar-los en formats agrupats. Les imatges i/o fotografies han d’enviar-se en arxiu a part i indicar en el cos del text el lloc on es proposa que s’incloguin.

Les cites i referències bibliogràfiques, que han de ser rellevants i sempre citades dins el text, es redactaran seguint les normes de publicació de l’APA 7a edició.

Els manuscrits enviats seran avaluats per dos revisors experts del Consell de Redacció independents de l’autor o per professionals externs experts en la matèria de l’article, no vinculats institucionalment a l’autor.

 Avís de drets d'autor/a  

Els autors/ores conserven els drets d'autor i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-Sense Obra Derivada. Aquesta llicència permet la descàrrega de les obres, i que es puguin compartir amb altres sempre que se’n reconegui l'autoria, però no permet que siguin modificades de cap manera, ni ser utilitzades amb finalitat comercial.

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts s’utilitzaran exclusivament per a fins declarats per aquesta revista i no s’empraran per a cap altra finalitat o persona.
Les opinions expressades en els articles són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no representen necessàriament les opinions o polítiques editorials de la revista.