Notes sobre ciutat, educació i cultura

  • Joan Subirats Catedràtic de Ciència Política UAB
Paraules clau: Educació, Cultura, Ciutat, Polítiques públiques

Resum

L'article fa un recorregut pels conceptes de ciutat, cultura i educació i les seves interrelacions. La ciutat, en un context de canvi d'època, amb les seves transformacions, es descriu com un espai formatiu i d'intercanvi cultural, de caràcter genuïnament urbà, dinàmic i viu, una xarxa d’interrelacions. És en aquest marc on es desenvolupen polítiques culturals i educatives, necessàriament lligades a determinats valors que orienten objectius com són l’autonomia, personal i col·lectiva, la igualtat i la diversitat. Valors que, en el binomi educació-cultura, van lligats també a innovació i creativitat, i que han esdevingut imprescindibles per a la transformació social, en termes d'equitat i progrés social.

Referències

Bauman, Z. (2013) Sobre la educación en un mudo líquido. Barcelona: Paidós

Hall, P. (1998) Cities in Civilization. Londres: Weidenfeld and Nicholson

Lefebvre, H. (2017) El derecho a la ciudad. Madrid: Capitán Swing

Publicades
2019-05-24
Secció
Psicopedagogia i Orientació