Equip de Seguiment de l'Alumnat de l'Ensenyament Postobligatori (ESAP)

Autors/ores

  • Clara Expósito del Viejo Mestra del CEE La Ginesta. Membre de l'ESAP
  • Roser Soriano Garbín Mestra del CEE La Ginesta. Membre de l'ESAP
  • Mar Viura Oriol Directora del CEE La Ginesta i coordinadora de l'ESAP

Resum

El curs passat va ser el primer en què es va contemplar la reserva de 2 places per a l'alumnat amb discapacitat i / o amb necessitats educatives especials (NEE) en els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM ) de titularitat pública. La continuïtat formativa dels alumnes amb NEE susceptibles d'ocupar aquestes places al circuit ordinari, va suposar qu el Consorci d'Educació de Barcelona creés al CEE La Ginesta, un equip de seguiment d'aquest alumnat amb l'objectiu d'augmentar les seves possibilitats d'èxit en aquesta nova etapa. Així doncs, al juny de 2010 neix l'Equip de Seguiment a l'Alumnat de l'Ensenyament Postobligatori (ESAP). El article descriu l'ESAP i les seves funcions, i inclou una reflexió sobre la situació actual a partir de l'anàlisi de l'oferta educativa a la ciutat de Barcelona.

Referències

Maslow, A. (1994). El hombre autorrealizado. Barcelona. Kairós.

AA.DD. (2011). II Jornada d'Orientació Acadèmica i Professional de Barcelona. Espai C: La transició a la vida activa de l'alumnat amb barreres per l'aprenentatge i la participació. Inclusió de l'alumnat amb nee a la postobligatòria: la seva incorporació als PQPI.
http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/2a_jornada_orientacio. Consultat 9.2.12

Valls Manxechns, M. (2008). El pla de transició al treball/Programa de Garantia Social: Un model de transició inclusiva. Llicència d'estudis. Curs 2008-2009. www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1906m.pdf Consultat 9.2.12

CEE La Ginesta. Consorci d'Educació de Barcelona. www. bcn.es/laginesta . Consultat 9.1.12

Descàrregues

Publicades

15.01.2012

Número

Secció

Debat psicopedagògic