Assessorament per a la millora de la pràctica sobre l'estimulació del llenguatge oral a l'educació infantil. Reflexió i intervenció a partir del treball a l'aula. 1.5

Assessorament psicopedagògic -1.5

Autors/ores

  • Laura Herrero Periz EAP B-21 Sant Martí

Paraules clau:

Assessorament psicopedagògic, Llenguatge oral, Dificultats

Resum

El llenguatge com a mitjà de comunicació es desenvolupa en els nens en un context social-relacional. L’escola contribueix a aquest desenvolupament significativament.

Aquest article descriu l’ experiència que es va dur a terme en una escola de primària amb tot l’ equip de mestres d’ educació infantil amb l’ objectiu bàsic de reflexionar entorn el desenvolupament del llenguatge en els infants i sobre com millorar i aprofitar les diferents situacions educatives per a facilitar aquest desenvolupament.

El procés d’ assessorament realitzat d’acord al model dels professors J.Onrubia i J.R.Lago va implicar una reflexió conjunta i una millora en la pràctica educativa .

Referències

Lago, J. R., &Onrubia, J. (2011a). Asesoramiento psicopedagógico y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Horsori, 2011

Lago, J. R., &Onrubia, J. (2011b). Un modelo de asesoramiento para la mejora de las prácticas educativas. Dins E. Martín, & J. Onrubia (Coords.), Orientación educativa y procesos de innovación y mejora de la enseñanza(pp. 11-32). Barcelona. Graó.

Departament d’Ensenyament (2004): L’ús del llenguatge a l’escola: propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Disponible al web: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/us-llenguatge-escola/

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació