Anàlisi i intervenció contextual en les conductes disruptives i desafiants d'un alumne amb TEA

  • María López Marí Grup d'Investigació CRIE. Universitat de València
  • José Peirats Chacón Grup d'Investigació CRIE. Universitat de València
Paraules clau: Trastorn de l'Espectre Autista, Conducta, Educació inclusiva

Resum

L'objectiu d'aquest treball és analitzar si la transformació del context educatiu d'un alumne amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) pot reduir les seves conductes desafiants, derivades dels dèficits perceptius, comunicatius i socials associats a aquest trastorn. A partir d'aquest supòsit, plantegem la modificació de l'entorn i el desenvolupament d'estratègies educatives en una aula d'Infantil de 4 anys en un Centre d'Acció Educativa Singular (CAES), una classe molt nombrosa amb alumnat de característiques especials, en la que hi assisteix un alumne amb TEA. Les dades d'aquest estudi de cas s'han recollit i analitzat mitjançant la metodologia qualitativa. I els primers resultats indiquen que la modificació contextual ajuda a pal·liar les limitacions socials d'infants amb TEA, facilita la seva inclusió a l'aula i pot ser una alternativa educativa a les intervencions realitzades fins el moment.

Referències

Albores, L.; Hernández, Y.; Díaz, J. y Cortes B. (2008). Dificultades en la evaluación y diagnóstico del autismo. Una discusión. Salud Mental. 31 (1), 37-44.

Benites, L. (2010). Autismo, familia y calidad de vida. Lima: Cultura. Recuperado de: http://goo.gl/6tt0Ju

Carr, W. (1996). Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa crítica. España: Morata.

Comin, D. (2012). Conductas desafiantes, agresiones y autoagresiones en los Trastornos del Espectro del Autismo – Parte I. Recuperado de: http://goo.gl/g0Vfbt

Emerson, E. (1995). Challenging Behaviour: Analysis and Intervention in People with Learning Disabilities. Cambridge: University Press.

Fontes, S.; García-Gallego, C.; Quintanilla, L.; Rodrígues, R.; Rubio, P. y Sarrià, E. (2013). Fundamentos de la investigación en psicología. Vizcaya: Grafo S.A.

Losada, J.L., y López Feal, R. (2003). Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales. Madrid: Thomson.

Martínez, M.A. y Cuesta, J.L. (2013). Todo sobre el autismo (2a edición). Tarragona: Publicaciones Altaria.

Ministerio de Ciencia e Innovación (2009). Evaluación de la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en los Trastornos del Espectro Autista. Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación.

Morgan, D. (1996). Focus Groups. Annual Reviews of Sociology, 22, 129-152.

Muñoz, J.; Palau, M.; Salvadó, B. y Valls, A. (2006). Autismo: identificación e intervención temprana. Acta neurológica Colombiana, 22 (2), 97-105.

Orden de 4 de julio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa (DOCV núm. 4044, de 17/07/ 2001).

Peeters, T. (2008). Autismo: De la comprensión teórica a la intervención educativa. Ávila: Autismo Ávila.

Ruíz, A. (1999). Metodología de la investigación educativa. Brasil: Editorial Grifo Chapecó.

Stake, R.E. (1999). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

Tamarit, J. (1995). Conductas desafiantes y autismo: un análisis contextualizado. En VV.AA. (Ed.): La atención a alumnos con necesidades educativas graves y permanentes. Pamplona: Gobierno de Navarra, Dto. de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. Recuperado de: http://goo.gl/Vgsny5

Wing, L. y Everard, M.P. (1982). Autismo infantil. Aspectos médicos y educativos. (Trad. Miguel Valiente Roncáles). Madrid: Santillana (Original en inglés, 1976

Publicades
2019-01-31
Secció
Pràctica professional