Les intel·ligències múltiples a l'aula

Autors/ores

  • Núria Alart i Guasch Professora de l’IES Olorda de Sant Feliu de Llobregat

Resum

La major contribució de les Intel·ligències Múltiples en l'educació és suggerir que els educadors utilitzin les estratègies, tècniques i activitats que genera aquesta teoria, oblidant-nos una mica del currículum i de l'aula tradicional. Utilitzant noves maneres d'organitzar i fer a l'aula, com per exemple: el concepte de centre d'interès, les tècniques de solució de conflictes, identificar els punts forts dels alumnes, el seu estil preferit d'aprenentatge, etc; ens servirà per a una educació més individualitzada i per poder atendre la gran diversitat dels alumnes. Per això, cal tenir en compte els estils de treball que manifesten els alumnes quan s'enfronten a les tasques de les diferents intel·ligències. Aquest article serà d'utilitat per a presentar la teoria de les intel·ligències múltiples als nostres alumnes. Com ens diu Gardner i Armstrong: "no hi ha un únic camí cap a la posada en pràctica de les idees de les Intel·ligències Múltiples a l'aula"

Referències

ARMSTRONG, T. (2006): Inteligencias múltiples en el aula. Guia práctica para educadores. Barcelona. Edit. Paidós.

GARDNER,H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barna. Edit. Paidós.

GARDNER, H. (2000): El proyecto Spectrum. Madrid.Edit. Morata.

GARDNER, H. (2001): La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiants deberían comprender. Barcelona. Editorial Paidós.

GARDNER, H. (2001): La inteligencia reformulada. Las inteligencias multiples en el siglo XXI. Barcelona. Editorial Paidós.

GOLDSTEIN, A. P. y col (1989) : Habilídades sociales y autocontrol en la adolescencia. Barcelona. Editorial: Martinez Roca

GOLEMAN, D. (1996): lnteligencia emocional, Barcelona. Edit. Kairós.

GONZALEZ LUCINI, F.(1993):Temas transversales y educación en valores, Madrid. Editorial: Alauda

HERNÁNDEZ, F Y VENTURA, M. (2002): La organización del currículum por proyectos. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona. Editorial Graó.

MAIDEU, J.M.(1999): Necessitats educatives especials (12-16 anys) Edit Edebé.

MONEREO, C. (2002): Estrategias de aprendizaje. EDIUOC.

PRIETO,D.(2003):Las inteligencias múltiples. Diferentes formas de enseñar y aprender. Madrid. Editorial: Pirámide

PRIETO,MªD. (2001): Inteligencias múltiples y curriculum escolar. Málaga. Edt. Aljibe.

SHORES, F. Y GRACE, C. (2004): El portafolio paso a paso. Infantil y primaria. Barcelona. Editorial Graó.

ZABALA, A. (1999): Enfocament globalitzador i pensament complex. Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat. Barcelona. Edit. Graó.

Descàrregues

Publicades

01.11.2006

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació