Aplicació de les intel·ligències múltiples a l'aula d'acollida. Projecte "Com explicar un llibre"

Autors/ores

  • Núria Alart i Guasch Professora de l’IES Olorda de Sant Feliu de Llobregat

Resum

La teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner ens proporciona un excel·lent marc teòric per aquest projecte: "Com podem explicar un llibre? Aquest projecte ens parla de com fer una recensió d'un llibre amb uns alumnes immigrants que assisteixen per segon any a una classe d'acollida. Es desenvolupa una guia didàctica i una autoavaluació del projecte després de la seva implementació, on queda reflectida la influència de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples en un aprenentatge significatiu, juntament amb la motivació que dona aprendre utilitzant les TIC dins d'un entorn cooperatiu.

Referències

ARMSTRONG, T. (2006): Inteligencias múltiples en el aula. Guia práctica para educadores. Barcelona. Edit. Paidós.

CAMPBELL, L, CAMPBELL D. Y DEE DICKINSON (2000): Inteligencias Múltiples. Usos prácticas para la enseñanza y el aprendizaje. Edit. Troquel

GARDNER,H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barna. Edit. Paidós.

GARDNER, H. (2000): El proyecto Spectrum. Madrid.Edit. Morata.

GARDNER, H. (2001): La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiants deberían comprender. Barcelona. Editorial Paidós.

GARDNER, H. (2001): La inteligencia reformulada. Las inteligencias multiples en el siglo XXI. Barcelona. Editorial Paidós.

GARDNER,H. (2005): Las cinco mentes del futuro. Un ensayo educativo. Barcelona. Editorial. Paidós Asterisco.

GOLDSTEIN, A. P. y col (1989) : Habilídades sociales y autocontrol en la adolescencia. Barcelona. Editorial: Martinez Roca

GOLEMAN, D. (1996): lnteligencia emocional, Barcelona. Edit. Kairós.

GONZALEZ LUCINI, F.(1993):Temas transversales y educación en valores, Madrid. Editorial: Alauda

KARROUCH, L. (2004): De Nador a Vic.Barcelona. Edit.Columna Jove.

HERNÁNDEZ, F Y VENTURA, M. (2002): La organización del currículum por proyectos. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona. Editorial Graó.

MAIDEU, J.M.(1999): Necessitats educatives especials (12-16 anys) Edit Edebé.

MONEREO, C. (2002): Estrategias de aprendizaje. EDIUOC.

PRIETO,D.(2003):Las inteligencias múltiples. Diferentes formas de enseñar y aprender. Madrid. Editorial: Pirámide

PRIETO,MªD. (2001): Inteligencias múltiples y curriculum escolar. Málaga. Edt. Aljibe.

SHORES, F. Y GRACE, C. (2004): El portafolio paso a paso. Infantil y primaria. Barcelona. Editorial Graó.

ZABALA, A. (1999): Enfocament globalitzador i pensament complex. Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat. Barcelona. Edit. Graó.

Descàrregues

Publicades

15.01.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació