Aprendre emocions/vivint aprenentatges. Una nova mirada des de l'assessorament psicopedagògic

Autors/ores

  • Adela Gallardo García

Paraules clau:

Processos de construcció i adaptació, Àmbits de desenvolupament, Factors protectors, Factors de risc

Resum

El present article és un resum d'un estudi realitzat per identificar algunes de les condicions personals, educatives i de l'entorn de l'alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a trastorns de la personalitat i / o la conducta. Per tal de descriure els factors protectors o de risc que són significatius per generar propostes, educatives i d'intervenció psicopedagògica, protectores o preventives que promoguin el desenvolupament integral d'aquests alumnes.
S'avança cap a una nova visió de la intervenció psicopedagògica mostrant algunes propostes que potenciïn les xarxes de suport natural (escola, família i entorn proper) i de serveis (educatius, de salut i socials), que possibilitin intervencions funcionals i coherents.

Referències

BRONFENBRENNER, U. (1987): La ecologia del desarrollo humano. Barcelona: Paidós

COLE, M; GRIFFIN,P; NEWMAN D (1991): La zona de construcción del conocimiento: trabajando por un cambio cognitivo en educación. Madrid. Ediciones Morata S.A.

DIVERSOS, (2003): Recomanacions per a l’atenció dels trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència. Quaderns de salut mental 6. Servei Català de la Salut.

INSTITUCIÓ BALMES (2002 ): Unitat medicoeducativa materials curs EAP. Barcelona.

MANEN, V, M. (1998): El tacto en la enseñanza. Barcelona. Piados.

MILLON ,T.: Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM IV. Masson.

MONOGRÀFIC nº 9 Salut Mental Benestar Social.

ONRUBIA, J.; LAGO, J.R.; PITARQUE, I. (1996): Dimensiones para el análisis de la práctica desde una perpectiva psicopedagògica. A, SOLÉ,I. MONEREO,C. (coords.) El assesoramiento psicopedagògico. Psicología y Educación. Madrid. Alianza Editorial.

SOLÉ, I.(1993): Disponibilidad para el aprendizaje y sentido para el aprendizaje. A, COLL, C. Y OTROS El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

UBIETO, JR.(2002): Los trastornos disociales en la infancia y adolescencia: ¿nuevas patologías o nuevas respuestas?. Seccions de Psicologia Clínica i de la Salut i de Psicologia de la Intervenció Social. Full informatiu.

VILÀ, F; DIAZ,E; VIQUE, M.D.(2003): El patiment dels joves i de les famílies en la societat de traspàs. Conferència. “Jornada les adolescències en el traspàs de la modernitat”.

WERTSCH, J. (1988): Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós.

Descàrregues

Publicades

15.01.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació