Qui ensenya la llengua per aprendre?

Autors/ores

  • Artur Noguerol Rodrigo Departament de Didàctica de la Llengua de la UAB

Resum

Sovint sentim com algú comenta que les dificultats que alguns alumnes presenten en el seu aprenentatge són conseqüència de no saber llegir o escriure. Però llegir i escriure, com parlar i escoltar, és a dir "saber llengua" no és una cosa general que es domina o no. En aquestes pàgines volem mostrar que aprendre a parlar, escoltar, interaccionar oralment o per escrit és necessari realitzar-ho articuladament des de totes les àrees d'aprenentatge. No hi ha un domini general de la llengua, conseqüentment la habilitats lingüístiques han de exercitar-se a partir de la varietat de tasques, àmbits i textos que caracteritzen cada àrea curricular. Admetent que tot professor és mestre de llengua, ens cal que aquesta afirmació tingui una clara repercussió en les pràctiques docents. Només així podrem aconseguir que els nostres nois i noies aprenguin a aprendre i esdevinguin ciutadans conscients i crítics, objectiu final del procés d'ensenyament-aprenentatge, segons proposa l'informe Delors.

Referències

ADAM, J.M. (1985): "Quels types de textes." en Le français dans le monde, 1985, 192: 39-43.
ADAM, J.M. (1987) : « Types de séquences élémentaires. Pratiques, 56 : 54-79.
BERNÁRDEZ, E. (1995): Teoría y epistemología del texto. Madrid: Cátedra.

BURÓN, J. (1993): Enseñar a aprender: introducción a la metacognición. Bilbao: Mensajero.

CALSAMIGLIA, H. Y TUSÓN, A. (1999): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.

CAZDEN, C.B. (1981): "La lengua escrita en contextos escolares”, en FERREIRO y GÓMEZ (ed.): Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. México: Siglo XXI, (207-229).

CAZDEN, C.B. (1991): El discurso en el aula. El lenguaje de la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona: Paidós / MEC.

DARDER, P.; IZQUIERDO, C.; NOGUEROL, A., i VILAPLANA, E. (eds.) (2004): Instruments per a la coordinació de centres educatius, Barcelona: Rosa Sensat.

DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. (Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno, presidida por Jacques Delors), París: Ediciones UNESCO (1999, versión en castellano) (Podeu consultar l’informe a http://www.unesco.org/delors/)

DIJK, T. A. van (1983): La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario. Barcelona: Paidós.

FREIRE, P. (1970): Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI.

GLASER, R. (1988): "Las ciencias cognoscitivas y la educación", en Revista internacional de ciencias sociales, 1988, marzo 115: 23-48.

IZQUIERDO, M. i SANMARTÍ, N. (2003): “«Fer» ciència a través del llenguatge” en Sanmartí, N. (coord.) (2003).

JORBA, J.;GÓMEZ, I; PRAT,À. (1998): Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d’ensenyament-aprenentatge de les àrees curriculars. Bellaterra: ICE de la UAB.

LEMKE, J.L. (1997): Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores. Barcelona: Paidós.

MÁRQUEZ, C; ROCA, M., VIA, A. (2003): “Plantejar bones preguntes. El punt de partida per mirar, veure i explicar amb sentit” en Sanmartí, N. (coord.) (2003).

MERCER, N. (1997): La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores y alumnos. Barcelona: Paidos.

MINNICK SANTA, C. y ALVERMANN, D. (ed.) (1994): Una didáctica de las ciencias. Proceso y aplicaciones. Buenos Aires: Aiqué.

MONEREO,C; POZO, J.I. (2002): El aprendizaje estratégico. Madrid: Santillana.

NISBET, J. y SCHUCKMITH, J. (1987): Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana.

NOGUEROL, A. (1989 - 1994): Técnicas de aprendizaje y estudio. Aprender en el aula. Barcelona: Graó.

NOGUEROL, A. (1995): Bases psicolingüístiques i lingüístiques per a l’ensenyament i aprenentatge de la Llengua a Catalunya, tesis doctoral inédita.

NOGUEROL, A. (1997): "La lengua en las distintas áreas curriculares" en Fco. J. Cantero, A. Mendoza y C. Romea (ed): Didáctica de la lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del Siglo XXI. Barcelona: Universidad de Barcelona. (pp. 349-356)

NOGUEROL, A. (1998): “Els aspectes interdisciplinaris de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua” EN A. CAMPS I T. COLOMER (eds): L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la literatura en l’Educació Secundària”. Barcelona: Horsori (pp.127-136)

NOGUEROL, A (2001): "Aprendre és comprendre" en Escola catalana, nº445, 12-17.

NOGUEROL, A (2001): "Com integrar i interpretar la informació" en Perspectiva escolar, nº260, 2-9.

PUENTE, A. (1991): "Teoría del esquema y comprensión de la lectura." en Puente (ed.) (1991): Comprensión de la lectura y acción docente. Madrid: F. G. Sánchez Ruipérez / Pirámide. (pp. 73-109.

SANMARTÍ, N. (coord.), (2003): Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència. Barcelona: Ed. 62.

SELMES, I. (1988): La mejora de las habilidades para el estudio. Barcelona: Paidós.

VIGOTSKY, L.S. (1979): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.

WERTSCH, J.V. (1988): Vigotsky y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós.

WERTSCH, J.V. (1993): Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el estudio de la Acción Mediada. Madrid: Visor.

WRAY, D. i LEWIS, M. (2000): Aprender a leer y escribir textos de información. Madrid: Morata.

Descàrregues

Publicades

01.11.2004

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació