Rol de les emociones en els processos de maltractament entre alumnes

Autors/ores

  • Jordi Collell i Caralt
  • Carme Escudé i Miquel

Resum

Hi ha una creixent preocupació sobre la necessitat d'intervenir per millorar la convivència en els centres. Des d'aquesta perspectiva, un dels aspectes a considerar són les situacions de maltractament entre alumnes que tenen lloc en els centres educatius. El maltractament entre iguals és un fenomen poc conegut tot i que les formes lleus són relativament habituals en tots els grups classe.

Molts autors assenyalen la naturalesa social de les emocions i les conseqüències dels estats emocionals en les relacions socials. Conèixer el paper de les cognicions i les emocions dels alumnes implicats en situacions de maltractament és imprescindible per ajustar correctament la intervenció i tenir més possibilitats d'èxit.

En aquest article ens aproximem a les cognicions i les emocions predominants en els processos de maltractament entre iguals, tant des de la perspectiva dels protagonistes principals (agressor i víctima) com dels diferents tipus d'agressió (oberta i indirecta).

Referències

BJÖRKQVIST, K., LAGERSPETZ, K., KAUKIAINEN, A. (1992): Do girls manipulate and boys fight?. Aggressive Behavior, 18, 117-127.

BLAIR, R.J.R. (1999): Responsiveness to distress cues in the child with psychopathic tendencies. Personality and individual differences, 27, 135-145.

COLLELL, J. (2003) Adaptació del CSBS-P. Psicologia de la Salut UAB. Treball no publicat.

CRICK, N.R., CASAS, J., i MOSHER, M. (1997): Relational and overt aggression in preschool. Developmental Psychology, 33, 579-588.

CRICK, N.R., i DODGE, K. (1994): A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101.

DEFENSOR DEL PUEBLO (2000): Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Publicaciones del Defensor del Pueblo.

DEPT D’ENSENYAMENT i DEPT D’INTERIOR (2001): Joventut i seguretat a Catalunya. Generalitat de Catalunya

DIAZ-AGUADO, M.J. (2003): Educación intercultural y aprendizaje cooperativo, Madrid: Ediciones Pirámide.

ESCUDÉ, C. (2003): Adaptació del CSEQ-SR. Psicologia de la Salut UAB. Treball no publicat.

JUVONEN, J. i GRAHAM, S. (Eds). (2001): Peer harassment in school. NY: The Guilford Press.

MENESINI, E. et al. (1999): Bullying and Emotions. TMR Network Project

OLWEUS, D. (1983): Low school achievement and agressive behaviour in adolescent boys. In Human development. An interactional perspective. Magnusson, D. and Allen, V. (Eds.). New York: Academic Press, pp. 353-365.

OLWEUS, D. (1991): Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school based intervention program. En D. Pepler i K. Rubin (Eds.). The development and treatment of childhood aggression (pp. 411-448). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

OLWEUS, D. (1993): Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell.

OLWEUS, D. (1994): Annotation: Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program. Journal of child psychology and psychiatry, 35, 1171-1190.

SALMIVALLI, C., LAGERSPETZ, K., BJÖRKQVIST, K., OSTERMAN, K., i KAUKIAINEN, A. (1996): Bullying as a group process: participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behavior, 22, 1-15.

SALMIVALLI, C., LAPPALAINEN, M., LAGERSPETZ, K. (1998): Stability and change of behavior in connection with bullying in schools: a two-year follow-up. Aggressive Behavior, 24, 205-218.

SALMIVALLI, C., NIEMINEN, E. (2002): Proactive and reactive aggression among school bullies, victims and bully-victims. Aggressive Behavior, 28, 30-44.

SMITH, P.K. (2003). Violence in schools: The response in Europe. London: RoutledgeFalmer.

SUTTON, J., i KEOGH, E. (2000): Social competition in school: relationship with bullying, machiavellianism amb personality. British Journal of Educational psychology, 70, 443-456.

SUTTON, J., SMITH, P.K., i SWETTENHAM, J. (1999): Bullying and "theory of mind": a critique of the "social skills deficit" view of anti-social behavior. Social Development, 8, 117-127.

UNESCO (1996): La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, Presidida per J. Delors. Madrid: Santillana, Ediciones UNESCO.

Descàrregues

Publicades

01.11.2004

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació