Assessorament, consciència crítica i compromís social

Autors/ores

  • Joan Bonals Psicòleg. EAP del Berguedà

Paraules clau:

Assessorament, Compromís social, Consciència crítica, Ciutadania

Resum

Si l'assessorament psicopedagògic pretén millorar la qualitat educativa dels centres escolars no es pot centrar únicament en intervencions dirigides a alumnat que manifesta necessitats educatives especials. Necessàriament ha d'incorporar propostes que posin èmfasi en l'atenció a la diversitat a les aules ordinàries, en el treball en equip del professorat o en el treball cooperatiu, per citar-ne algunes. En aquest article s'esbossa una de les moltes propostes possibles d'assessorament que trenquen amb la concepció restringida de la pràctica assessora centrada en el dèficit. Es presenta un treball a l'aula que inclou la presència del docent i l'assessor, amb la pretensió, en aquest cas, de potenciar el compromís dels alumnes cap als seus aprenentatges, les millores del propi centre i de l'entorn proper. Un treball d'aquestes característiques trenca amb metodologies tradicionals, fa l'alumnat més competent social, amb més capacitat dialògica, més participatiu, prevé les conductes disruptives i la manca d'interès en els aprenentatges escolars, i facilita que tot l'alumnat es pugui beneficiar del que es fa a l'aula ordinària.

Publicades

05.04.2014

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació