Violència, transgressió i escola

Autors/ores

  • Josep Amorós i Contra SEETDIC Barcelona Ciutat - CEEM Vil·la Joana

Resum

Les conductes violentes i la transgressió de les normes que regulen la convivència a l'escola és una de les qüestions que més preocupa a l'actualitat en la comunitat educativa. Es té la sensació que el respecte a les persones i a la seva integritat està disminuint. En aquest text es proposa una aproximació als conceptes d'agressivitat, violència i transgressió i la diferenciació entre la violència simbòlica, sistèmica i del subjecte i l'anàlisi d'algunes de les raons que desencadenen aquestes conductes. Encara que en alguns aspectes sigui una divisió una mica artificial, metodològicament es diferencia entre les que tenen a veure amb les condicions psíquiques del subjecte, les associades a aspectes relacionals i vinculars (intersubjectius) i les relacionades amb les condicions institucionals de l'escola i de l'entorn social.

Referències

BOLEA, E. (2009) La hospitalidad en la escuela: acoger y acompañar al alumnado que presenta trastornos de conducta. A “Educar aún...” (coord. Montseny, J.) Barcelona: ICE – Horsori.

CONVIVÈNCIA I CONFLICTES ALS CENTRE EDUCATIUS. Informe del Síndic de Greuges (2006)

DE LA ALDEA, E. La violencia, las violencias. Santiago de Chile: Sangria Editora. (Recull de textos de diverses dates).

DUBET, F. (2006) La escuela de la oprtunidades. ¿Qué es una escuela justa? Barcelona: Gedisa.

FEDUCHI, L., TIÓ, J., MAURI, L. (2008) Identitat i violència a l’adolescència. Revista Catalana de Psicoanàlisi Vo. XXV/2. Publicació de l’Institut de psicoanàlisi de Barcelona.

HONNETH, A. (2003) Reconeixement i menyspreu. Barcelona: CCCB (2009).

KANT, I. Pedagogia. Madrid: Akal.
LAPLANCHE J., PONTALIS J.B. (1979). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona:Labor

OSORIO, F. (2008) Violencia en las escuelas. Un anàlisis desde la subjetividad. Editorial CEP.

TOURAINE, A. (2005)Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Barcelona: Paidós.

ŽIŽEK, S. (2009) La violència. Barcelona:Empúries.

Descàrregues

Publicades

20.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació