Línies bàsiques per a programes d'assessorament i suport a famílies amb fills i filles sords

Autors/ores

  • Ramon Almirall Ramon Almirall. Assessor psicopedagògic EAP Horta-Guinardó. Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, UB

Resum

Amb el present treball es vol posar de manifest la necessitat de desenvolupar programes d'atenció a les famílies amb fills o filles sords o amb altres necessitats especials. A partir d'una recent investigació de l'autor al respecte, de la revisió d'experiències dutes a terme i de la pràctica professional desenvolupada, es proposen unes línies bàsiques per al desenvolupament de programes d'informació, assessorament i suport a les famílies, amb propostes per a la seva implementació i amb suggeriments concrets d'actuació. Amb aquesta proposta es pretén anar més enllà de la necessària atenció als nens i nenes amb necessitats especials, buscant afavorir també la qualitat de vida de les famílies i el bon desenvolupament de tots els seus membres.

Referències

Almirall,R.(2006) L’educació familiar del nens i nenes sords. Anàlisi de la situació i línies bàsiques per a programes de suport i assessorament per part dels serveis educatius i els centres. Memòria de la Llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. http://xtec.net/formacio/index.htm

Andolfi, M.(2001) Terapia familiar. Un enfoque interaccional. Barcelona Ed. Paidós

Björck-Akesson,E., Carlhed,C., Grandlund,M. (1999) The impact of early intervention on the family system - perspectives on process and outcome (Versió castellana: El impacto de la intervención temprana sobre el sistema familiar:perspectives en curso y resultados) Mälardalen University. Suècia . IX Reunión Interdisciplinar poblaciones Alto Riesgo deficiencias. Noviembre 1999

Blanloeil,S.(1985) Le processus du deuil chez les parents d’enfants sourds Rev AFERLA 13.

Bronfenbrenner,U.(1985) Contextos de crianza del niño . Problemas y prospectiva. Rev. Infancia y Aprendizaje 29 (pp 45-55)

Bronfenbrenner,U.(1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona. Paidós.

Ceballos,E.; Rodrigo,M.J. (1998) Las metas y estrategias de socialización entre padres e hijos. Cap10 dins de RODRIGO,M.J. ; PALACIOS,J. (Coord.) Familia y desarrollo humano Alianza Ed. Madrid

Cunningham, C. y Davis, H. (1988). Trabajar con los padres. Marcos de colaboración. Madrid: MEC-Sigio XXI Ed.

Dale, N. (1996).Working with Families of Children with Special Needs. Partnership and Practice. Londres: Routledge

Diaz-Estébanez,E. - Marchesi, A. (1997) "La discapacitat auditiva" capítol dins de C.GINÉ (Coord.) "Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials" (pàg 113-184) Edicions UOC . Barcelona

Fernandez-Mostaza,E..(2003) “El proceso de resocialización de los padres oyentes con hijos sordos” rev. Cultura y educación nº15(2).pp149-164

Giné, C. (1998). Repensar l'atenció primerenca. Aportacions des d'una perspectiva ecològica del desenvolupament. Revista de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç, nº11 i 12, pp. 19-39.

Giné,C. [coord.] (2003) “Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials.” Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya

Gregory,S. (1976) “The deaf children and his family. Allen and Unwin Ed. Londres

Guralnick, MJ. (Ed.) (1997) The effectiveness of Early Intervention Baltimore : P.H.Brookes .Pub.Co.

Leal, L. (1999) A family centered approach to people with mental retardation. Washington AARR

Luterman, D. (1985) "El niño sordo. Cómo orientar a sus padres." Ed. La prensa médica mexicana. México D.F

Marchesi,A. (1987) "El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos" Alianza Editorial.

Marchesi,A. (2001) "Desarrollo y educación de los niños sordos" Cap. 9 dins de A.Marchesi,C.Coll,J.Palacios "Desarrollo Psicológico y educación. 3. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales" Psicologia y Educación Alianza Ed.(2ª edició revisada) Madrid.

Meadow-Orlans, K.P. (1987) An analysis of the effectiveness of early intervention programs for hearing-impaired children. Dins de M.J.Guralnick i F.C.Bennett(eds.) The effectiveness of early intervention fora at-risk and handicapped children. New York. Academic Press.

Meadow-Orlans, K.P. (1990) The impact of Childhood Hearing Loss on the family . Cap. 13 dins de D.Moores ; K.P.Meadow-Orlans. Educational and developmental aspects of deafness. Ed Gallaudet University Press. Washington.

Minuchin,S. (2005) “Familias y terapia familiar” Ed.Gedisa . Barcelona

Moores,D., Meadow-Orlans, K.P.(editors) (1990) Educational and developmental aspects of deafness. Ed Gallaudet University Press. Washington.

Moreno,M.C. ; Cubero,R. (1990) Relaciones sociales: Familia, escuela compañeros. Años preescolares. Dins de J.Palacios,C.Coll i A.Marchesi (Comps.)Desarrollo psicologico y educación I . Psicologia Evolutiva. . Alianza Ed. Madrid

Núñez,B. (1991) “El niño sordo y su familia. Aportes desde la psicologia clínica” Buenos Aires. Ed. Troquel

Paniagua,G. (1999a) “La primera información a los padres sobre la discapacidad de su hijo” IX Reunión Interdisciplinar poblaciones de Alto Riesgo de deficiencias.

Paniagua,G..(1999b) "Las familias de los niños con necesidades educativas especiales" dins de Cap. 17 de A.Marchesi, C.Coll , J.Palacios "Desarrollo Psicológico y educación. 3.Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales" Psicologia y Educación Alianza Ed.(2ª edició revisada) Madrid

Rodrigo,M.J. ; Palacios,J. (Coord.) (1998) Familia y desarrollo humano Alianza Ed. Madrid

Sanford,L; Meadow-Orlans, K.P. (1990) “Parenting a Deaf Child : Stress, Strength, and Suport” Cap. 12 dins de D.Moores ; K.P.Meadow-Orlans. Educational and developmental aspects of deafness. Ed Gallaudet University Press. Washington.

Schaffer, H.R. (1990) “Decisiones sobre la infancia. Preguntas y respuestas que ofrece la investigación psicológica”.Madrid.Ed.Visor

Shalock,R., Verdugo Alonso (2003) Calidad de vida . Manual para profesionales de la educación salud y servicios sociales. Alianza Ed.. Madrid

Solé,I.(1998) Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ed.ICE-Horsori

Stanford,L.,Meadow-Orlans,K.P. (1990) Parenting a Deaf Child: Stress,Strength and Suport. Cap. 12 dins de D.Moores i K.P.Meadow-Orlans “Educational and developmental aspects of deafness”. Ed Gallaudet University Press. Washington.

Steinberg,A. ;Lisa,.D.; Yuelin Li M.A.; Montoya,L.; Vivian,R. (2002) “Un estudio sobre las decisiones que toman las familias hispanas después del diagnóstico de sordera” Laurent Clerc National Deaf Education Center. Gallaudet University

Suarez,M. ; Torres,E. (1998) Educación familiar y desarrollo del niño sordo Cap. 22 dins de M.J.Rodrigo i J.Palacios (Coord.) Familia y desarrollo humano Alianza Ed. Madrid

Turnbull, A.P. i Turnbull, H.R. (2001) “Families,professionals,and exceptionality: Collaborating for empowerment” Upper Saddle River,NJ. Merrill-Prentice Hall.

Turnbull, A.P.(2003) “La calidad de vida como resultado de los servicios: el Nuevo paradigma” dins de M.A.Verdugo i Jordan de Urries (coords.) (2003) Investigación, innovación y cambio. V Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad. Amarú Ediciones

Verdugo,M.A. i Jordan de Urries (coords.) (2003) Investigación, innovación y cambio. V Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad. Amarú Ediciones

Vila,l. (1997) Entorn social i familiar i intervenció psicopedagògica. Barcelona: UOC.

Vila,l. (1998) Familia , escuela y comunidad . Barcelona: ICE UB - Horsori Ed.

Watzlawick,P.;Beavin,J.;Jackson,D. (1999) “Teoria de la comunicación humana”. Ed Herder. Barcelona

Descàrregues

Publicades

15.01.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació