Construir el suport a la inclusió dins l’aula amb equips d’aprenentatge cooperatiu

  • Mercè Juan Millera Grup Aprenentatge Cooperatiu per trencar barreres – Khelidon
  • José Ramón Lago Martínez Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat UVic
  • Jesús Soldevila Pérez Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat UVic
Paraules clau: Inclusió, Barreres per l’aprenentatge i la participació, Aprenentatge cooperatiu.

Resum

L’article descriu com els alumnes dels equips d’aprenentatge cooperatiu poden ajudara superar les barreres que troben per a la participació i l’aprenentatge alguns companys en risc d’exclusió. Durant dos cursos onze centres apliquen de manera sistemàtical’estrategia “Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar” d’aprenentatge cooperatiu i amb els quals hem dissenyat conjuntament algunes pràctiques basades en criteris d’adaptació d’algunes dinàmiques i estructures cooperatives i en metodologies de suport als equips, aplicades a tipologies diferents de tasques. La planificació i la reflexió conjunta sobre la pràctica ens ha aportat algunes claus de millora pel suport als equips d’aprenentatge cooperatiu i ha impulsat una proposta d’observació mútua per avançar en la docència compartida.

Referències

Booth, T. Ainscow, M. (2006). Índex per la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. Editat per l’ICE-UB amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Lago, JR: y Naranjo, M. (2015) Asesoramiento para el apoyo al desarrollo del aprendizajecooperativo en los centros. En R. M. Mayordomo y J. Onrubia (coords.), El aprendizaje cooperativo (pp. 265-303). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Lago, J.R., Soldevila, J, Jiménez V. (2018) El aprendizajecooperativo para la cohesión, la inclusión y la equidad. Dins Torrego, J.C,Monge (Coords.), Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo (p 243-270) Editorial Síntesis.

Pujolàs P. (2003). Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo

Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo, Barcelona: Graó

Pujolàs, P; Lago, J.R. (2018) Aprender en equipos de aprendizaje cooperativo. El Programa CA/AC (“Cooperar para aprender/Aprender a cooperar”), Barcelona: Octaedro

Putnam, J. W. (2009). “Cooperative Learning for Inclusion”. En P. Hick, P. Farrel y R. Kershner(eds.), Psychology for Inclusive Education: New Directions in Theory and Practice.(pp. 81-96). Nueva York, NY: Routledge.

Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: Morata.

Soldevila, J., Naranjo, M., Pujolàs, P. (2016): “La història d'un infant amb autisme. Interroguem l'experiència: implicacions per a la millora de l'escola inclusiva”. In Ampans (ed). VI edició del premi d'investigació i innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual. Manresa: AMPANS servei d'impremta.

Warnock M.H. (1978) Special educational needs. Report of the comunities of enquiry in to the education of handicapped children and young people. HMSO, London
Publicades
2020-11-15
Secció
Psicopedagogia i Orientació