El personal docent davant les situacions d'agitació d'alumnat amb TMG. Estudi exploratori

Autors/ores

  • Óscar Puigardeu Aramendia CRETDIC Bcn- Ciutat. Consorci d’Educació de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi52.2114

Paraules clau:

Crisis agitació, Trastorn mental, Educació especial, Contenció, Violència escolar

Resum

Les situacions de violència en l’entorn escolar són una important preocupació en l’àmbit educatiu. Els centres d’educació especial (CEE) que escolaritzen alumnat amb trastorns mentals greus (TMG) han de fer front a situacions d’agitació de difícil abordatge. Aquest treball té com a objectiu fer una aproximació a la vivència del personal docent davant d’aquestes agitacions i les seves respostes educatives. Hem realitzat un qüestionari als docents de tres centres educatius de la ciutat de Barcelona que disposen d’unitats específiques per a l’atenció d’alumnat amb TMG. De les respostes dels docents es conclou que els docents afirmen patir lesions i simptomatologia psicològica després d’afrontar situacions d’agitació de l’alumnat i que realitzen un ús freqüent de la contenció física i d’espais de contenció. El personal docent afirma conèixer poc els protocols a aplicar i tenir poca formació al respecte. Es mostren satisfets amb el suport rebut pels seus companys però afirmen rebre un suport insuficient per part de l’administració educativa.

Referències

Alsina, G., Arroyo, A. I Saumell, C. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (vol.I). Barcelona: Ed. Graó.

Barrios, A. (2003). “Uso de medios coercitivos en Psiquiatría: retrospectiva y propuesta de regulación”. Derecho y Salud. Disponible a: http://www.ajs.es

Chile, Ministerio del Interior y Adimark. (2010). Tercera encuesta nacional de violencia en el ámbito escolar 2009. Disponible a:
http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/presentacion_violencia_escolar_2009_web.pdf

Defensor del Pueblo (1999). Informe del Defensor del pueblo sobre violència escolar. Disponible a:
http://www.conflictoescolar.es/wp-content/uploads/2011/07/INFORMEDEL-DEFENSOR-DEL-PUEBLO-1999.pdf

Del Barrio, C., Á. Barrios, K. van der Meulen, y H. Gutiérrez. (2003). “Las distintas perspectivas de estudiantes y docentes acerca de la violencia escolar.” Revista Estudios de Juventud 62(3), 65-79.

Espelage, D., E. M. Anderman, V. E. Brown, A. Jones, K. L. Lane, S. D. McMahon, L.A. Reddy y C. R. Reynolds. (2013). Understanding and preventing violence directed against teachers: Recommendations for a national research, practice, and policy agenda. American Psychologist68(2), 75-87.

Larraz, J.A. (2000). Reflexiones éticas en el proceso de hospitalización psiquiàtrica. Madrid: ed. Fundación Mapfre Medicina.

López, M. T. Et alt. (2016). Consideraciones éticas y jurídicas sobre el uso de contenciones mecánicas y farmacológicas en los ámbitos social y sanitario. Ed: Comité de Bioética de España. Disponible en: http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20Contenciones-
CBE.pdf

McMahon, S. D., A. Martinez, D. Espelage, C. Rose, L. A. Reddy, K. Lane, E.Anderman, C. Reynolds, A. Jones y V. Brown. (2014). “Violence directed against teachers: Results from a national survey. A Psychology in the Schools 51(7), 753-766.

Morales, M. et alt. (2014). Violencia escolar a profesores: conductas de victimización reportades por docentes de enseñanza básica. A Revista de Estudios Cotidianos - NESOP 2014(2), 92-116

Pacheco, B (2018). Violencia escolar: La perspectiva de estudiantes y docentes. A Revista electrónica de investigación educativa. 20(1), 112-121. Disponible a: https://redie.uabc.mx/redie/article/view/1523.

Puigardeu, O. (2018). Apunts per a un document de consens en relació a la prevenció i intervenció en situacions de crisi d’agitació en centres educatius. A Àmbits de psicopedagogia i orientació (48) 8-23.

Rionda A., Mares M.G. (2012). Burnout en profesores de primaria y su desempeño laboral. A Revista Latinoamericana de Medicina Conductual / Latin American Journal of Behavioral Medicine. 2(1), 43-50.

Síndic de greuges. Generalitat de Catalunya. (2003). Informe anual: Regulació i Límits de les mesures de contenció al centres de menors. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

USTEC-STEs (2016). Estudi sobre agressions al personal en el sistema públic d’ensenyament de Catalunya. Disponible a:
http://www.sindicat.net/enquesta/ResumEnquesta.pdf

Valdés, A. Martínez, B. Alonso, E. Martínez, C. (2018). El rol de las prácticas docentes en la prevención de la violencia escolar entre pares. A Revista de Psicodidáctica, 23(1), 33-38.

Publicades

25.04.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació