La construcció de xarxes socials des de la intervenció psicopedagògica pública. Algunes perspectives d'anàlisi

Autors/ores

  • Joan Serra Capallera Departament de Psicologia UdG. Assessor psicopedagògic, EAP la Garrotxa

Resum

El present article analitza els canvis conceptuals i metodològics que plantegen a la intervenció psicopedagògica pública les perspectives socioculturals. Canvis que afecten els marcs teòrics d'identificació, valoració i resposta, a la manera d'entendre les necessitats educatives dels alumnes i el caràcter social de la intervenció psicopedagògica.
S'avança cap a una visió institucional i comunitària de les necessitats educatives de la població, des de la qual es fa especial èmfasi en les interaccions entre els diferents sistemes i subsistemes educatius i socials. La intervenció psicopedagògica pública ja no recau exclusivament en els contextos escolars sinó que abasta altres àmbits de la comunitat; passant d'un model centrat en la "intervenció escolar" a un model centrat en la "intervenció educativa".
Des d'aquesta perspectiva s'analitzen les relacions de col·laboració entre professionals, serveis de la comunitat i agents socials i educatius, a partir de la construcció de processos conjunts: construcció de xarxes socials de col·laboració.

Referències

BOURDIEU, P. (1988): Cosas dichas. Gedisa. Barcelona.

CARRETERO TORRES, MR.; PUJOLAS MASET, P. i SERRA CAPALLERA, J. (2002): Un altre assessorament per a l’escola. L’assessorament psicopedagògic des d’una perspectiva comunitària. La Galera Pensaments. Barcelona.

COLL, C. (1994): “El análisis de la práctica educativa: reflexiones y propuestas en torno a una aproximación multidisciplinar”, dins Tecnología y Comunicación Educativas, 24, pp 3-29.

DABAS, E. (1998): Redes sociales, familias y escuela. Paidós. Buenos Aires.

MORIN, E. (1994): “La noción de sujeto”, dins: FRIED SCHNITMAN, D. (comp) Nuevos paradigmas, Cultura y Subjetividad. Paidós. Buenos Aires.

PEREZ CABANI, MLL i SERRA CAPALLERA, J. (2004): “Intervención psicopedagógica en las relaciones del asesor con otros servicios educativos del sector y/o de la comunidad”, dins: MAURI, MT.; MONEREO, C. i BADIA, A. (coord) La práctica psicopedagógica en educación formal. UOC. Barcelona. (En prensa)

RENAU, MD. (1998): ¿Otra psicología en la escuela? Un enfoque institucional y comunitario. Paidós. Barcelona.

SERRA CAPALLERA, J. (2001): El treball en xarxes locals i comarcals de col·laboració. Municipi d’Olot i comarca de la Garrotxa. III Jornades de formació de l’ACPEAP. Barcelona.

SERRA CAPALLERA, J. (2003): “Asesoramiento psicopedagógico y construcción de redes sociales”, dins Comunidades de aprendizaje: calidad para todos y para todas. Universitat de Barcelona. Barcelona. [CD]

SERRA CAPALLERA, J. (2003): “Conseqüències derivades de les dificultats en la progressió escolar”, dins II Jornades Dificultats en la progressió escolar i baix rendiment acadèmic. Girona. [CD]

VILAR, S. (1997): La nueva racionalidad. Kairós. Barcelona.

Descàrregues

Publicades

01.07.2004

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 5 > >>