Construir el suport a la inclusió dins l’aula amb equips d’aprenentatge cooperatiu

Autors/ores

  • Mercè Juan Millera Grup Aprenentatge Cooperatiu per trencar barreres – Khelidon
  • José Ramón Lago Martínez Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat UVic
  • Jesús Soldevila Pérez Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat UVic

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi53.2635

Paraules clau:

Inclusió, Barreres per l’aprenentatge i la participació, Aprenentatge cooperatiu.

Resum

L’article descriu com els alumnes dels equips d’aprenentatge cooperatiu poden ajudara superar les barreres que troben per a la participació i l’aprenentatge alguns companys en risc d’exclusió. Durant dos cursos onze centres apliquen de manera sistemàtical’estrategia “Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar” d’aprenentatge cooperatiu i amb els quals hem dissenyat conjuntament algunes pràctiques basades en criteris d’adaptació d’algunes dinàmiques i estructures cooperatives i en metodologies de suport als equips, aplicades a tipologies diferents de tasques. La planificació i la reflexió conjunta sobre la pràctica ens ha aportat algunes claus de millora pel suport als equips d’aprenentatge cooperatiu i ha impulsat una proposta d’observació mútua per avançar en la docència compartida.

Referències

Booth, T. Ainscow, M. (2006). Índex per la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. Editat per l’ICE-UB amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Lago, JR: y Naranjo, M. (2015) Asesoramiento para el apoyo al desarrollo del aprendizajecooperativo en los centros. En R. M. Mayordomo y J. Onrubia (coords.), El aprendizaje cooperativo (pp. 265-303). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Lago, J.R., Soldevila, J, Jiménez V. (2018) El aprendizajecooperativo para la cohesión, la inclusión y la equidad. Dins Torrego, J.C,Monge (Coords.), Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo (p 243-270) Editorial Síntesis.

Pujolàs P. (2003). Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo

Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo, Barcelona: Graó

Pujolàs, P; Lago, J.R. (2018) Aprender en equipos de aprendizaje cooperativo. El Programa CA/AC (“Cooperar para aprender/Aprender a cooperar”), Barcelona: Octaedro

Putnam, J. W. (2009). “Cooperative Learning for Inclusion”. En P. Hick, P. Farrel y R. Kershner(eds.), Psychology for Inclusive Education: New Directions in Theory and Practice.(pp. 81-96). Nueva York, NY: Routledge.

Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: Morata.

Soldevila, J., Naranjo, M., Pujolàs, P. (2016): “La història d'un infant amb autisme. Interroguem l'experiència: implicacions per a la millora de l'escola inclusiva”. In Ampans (ed). VI edició del premi d'investigació i innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual. Manresa: AMPANS servei d'impremta.

Warnock M.H. (1978) Special educational needs. Report of the comunities of enquiry in to the education of handicapped children and young people. HMSO, London

Publicades

15.11.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació