L' enfocament restauratiu global. De la teoria a la pràctica. Desplegament pilot a l'Institut Seguí

Autors/ores

  • Mònica Albertí i Cortés Mediadora i formadora
  • Olga Zabala Cap d'Estudis i professora Institut Salvador Seguí

Paraules clau:

Enfocament restauratiu global, Convivència, Cultura de pau, Innovació

Resum

L’objectiu de l’article és donar a conèixer el desplegament de l’enfocament restauratiu global realitzat a l’Institut Salvador Seguí de Barcelona durant el curs 2017-2018. Iniciem l’article amb una breu introducció teòrica i una descripció del moment actual de l’enfocament a Catalunya per després identificar objectius i accions realitzades en la fase d’implementació de l’enfocament al centre, incloent la fase de sensibilització i formació realitzada durant el curs 2016-2017,assenyalant punts forts i reptes. S’aporten algunes dades quantitatives que indiquen que hi ha hagut una disminució significativa de les intervencions en convivència i s’apunten algunes conclusions assenyalant elements facilitadors del desplegament de l’enfocament com la implicació de l’equip directiu, la connexió amb el pla d’acció tutorial, la necessària avaluació i la concreció d’un seguiment amb un expert.

Referències

Albertí, M. i Pedrol, M. (2017). L’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu. Quan innovar l’escola és humanitzar-la. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 67, 46-70.

Albertí, M. (2016), Cap a una escola justa. La implementació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar. Tesi doctoral. http://www.tdx.cat/handle/10803/362361

Albertí, M. i Boqué, M.C. (2015). Hacia una pedagogía restaurativa: superación del modelo punitivo en el ámbito escolar. Revista de Mediación8(1), 36-49.

Ayora, L i Casado, C. (2017). La mediació penal en l’àmbit d’adults i de menors. L’anàlisi de la situació i propostes de millora. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.

Barton, C. (2003). Restorative justice. The empowerment model. Sydney: Howkins Press

Blood, P. i Thorsbone, M. (2006). Overcoming resistance to Whole-School Uptake of Restorative Practices. The International Institure of Restorative Practices, The Next Step: Developing Restorative Communities, Part 2 Conference. Bethlehem, Pennsylvania, USA. 18-20 Octubre, 2006.

Boqué, M.C. (2002). Guia de mediació escolar. Programa comprensiu d'activitats, etapes primària i secundària. Barcelona. Associació de Mestres Rosa Sensat.

Carrasco, S. (dir.), Villà, R., Ponferrada, M. i Casañas, E. (2010). La mediació en l'àmbit escolar. A P. Casanovas, J. Magre i M. E. Laurobra (dirs.), Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (pp. 437-515). Barcelona: Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC, 6 de juliol de 2006, núm. 4670, pp.30093-30099.

Guardiola, M.J., Albertí, M., Casado, C., Susanne, G. i Martins, S. (2011). És el conferencing una eina útil per als programes de mediació a l'àmbit penal del Departament de Justícia?. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Gergen, K.J. (2009). Relational Being. Beyong Self and Community. New York: Oxford University Press.

Hopkins, B. (2004). Just Schools. A whole school approach to restorative justice. London: Jessica Kingsley Publishers.

Institut per la convivència i èxit escolar. (2013). Projecte Comenius Regio de Pràctiques Restauratives entre Palma de Mallorca i Hull (Regne Unit) a http://youtube/NNTEIfiWpOU

Kohn, A (2006). Beyond Discipline. From Compliance to Community. Alexandria, Virginia, USA: ASCD Lambeth Restorative Justice conference pilot project in schools. Youth Justice Board.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC, 5422. https://dibaaps.diba. cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&dogc/2009/07/20090716/09190005. pdf

MEC (2010). Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria. Observatorio Convivencia Escolar. Madrid: Secretaria General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Ministerio de Educación.

Mackay, R., Bošnjak, M., Deklerck, J., Pelikan, C., Van Stokkom, B. i Wright, M. (2007). Images of restorative justice theory. Frankfurt am Main: Verlag für Polizei wissenschaft.

ResolucióENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projectes de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projectes Educatiu de Centre. DOGC 7336. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599535.pdf

Rul·lan, V. (2011). Justicia y Prácticas Restaurativas. Los Círculos Restaurativos y su aplicación en diversos ámbitos. (Tesi de grau). Fundación Universitaria Iberoamericana, Palma de Mallorca, Espanya. http://hazitzen.comunicacionycreatividad.com/justicia_practicas_%20restaurativas.pdf

Síndic de Greuges. (2006). Convivència i conflictes als centres educatius. Informe extraordinari. Barcelona: Tallers Gràfics Hostench S.A. https://www.sindic.cat/site/unitFiles/2168/48_Bullying_cataladefinitiu.pdf

Vaandering, D. (2013). Implementing restorative justice practice in schools: what pedagogy reveals. Journal of Peace Education, 1-16.

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Pràctica professional