El desplegament de l'enfocament restauratiu global a l'àmbit educatiu a Catalunya: la concreció d'un model propi

Autors/ores

  • Mònica Albertí i Cortés Psicòloga i mediadora. Especialitzada en justícia restaurativa. Sòcia fundadora de Cultura Restaurativa SCP
  • Marta Clar i Ballesteros Psicòloga. Cap del Servei d’Escola i Famílies, Departament d’Educació
  • David Sanahuja i Nin Mestre i pedagog. Tècnic docent Servei d’Escola i Famílies, Departament d’Educació

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi60504948

Paraules clau:

Enfocament restauratiu global, convivència positiva, bon tracte, violència, àmbit educatiu

Resum

En aquest article descrivim quin ha estat el desenvolupament de l'Enfocament Restauratiu Global a l'àmbit educatiu a Catalunya des del curs 2018-2019 fins avui. Presentem el model desenvolupat pel Servei d’Escola i Famílies del Departament d’Educació i en detallem les característiques conceptuals i pràctiques. Delimitem les especificitats del programa de formació, la capacitació de persones formadores, l’assessorament, el seu desplegament a centres, i altres elements específics com la creació de la Xarxa de Centres Restauratius i el Programa d'Innovació. A la vegada, identifiquem altres serveis i administracions que s’han sumat al canvi. Amb tota aquesta informació dibuixem una cronologia d’esdeveniments que marquen el desplegament de l’Enfocament Restauratiu Global en l’àmbit educatiu a Catalunya. Finalment, fem unes propostes d’acció. En l'annex, facilitem un recull de la normativa associada i un llistat de recursos pràctics.

Referències

Albertí, M. (2016). Cap a una escola justa. La implementació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar. Tesi doctoral. Consultable a: http://hdl.handle.net/10803/362361

Albertí, M. i Zabala, O. (2018). L'enfocament restauratiu global. De la teoria a la pràctica. Desplegament pilot a l’Institut Salvador Seguí. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació. Núm. 49 (3a època) novembre 2018, 91-11. Consultable a: https://ambitsaaf.cat/article/view/735

Albertí, M., Gonzàlez, E i Tolosa, M H. (2023). Guia per al desplegament de l'enfocament restauratiu global. Cap a unes relacions amables i respectuoses. Subdirecció General de Suport a les Famílies i a la Comunitat Educativa. Servei d’Escola i Famílies. Generalitat de Catalunya. Consultable a: https://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/una- comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/guia-per-al-desplegament-erg/Guia- per-al-desplegament-ERG.pdf

Alberti, M., Gonzàlez, E., Tolosa, M H. (2023a). El petit manual de l'enfocament restauratiu global en l'àmbit educatiu. Dossiers 0 a 4. Subdirecció General de Suport a les Famílies i a la Comunitat Educativa. Servei d’Escola i Famílies. Generalitat de Catalunya. Consultable a: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/manual- enfocament-restauratiu-global/index.html

Barbeito, C., Boada, E. i Caireta, M. (2021). L'escala de provenció. Guia pràctica per abordar el conflicte amb perspectiva de gènere a l'aula universitària. Bellaterra: Escola Cultura de Pau. Consultable a: https://escolapau.uab.cat/wp- content/uploads/2022/04/Provencio_CA.pdf

Bevington, T. (2023). Avaluació de la implementació del Programa Enfocament Restauratiu Global. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Consultable a: https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/collecci ons/avaluacio-politiques-publiques/programa-enfocament-restauratiu- global/programa-erg.pdf

Caireta, M. (s.d). Promoure la cultura de pau en entorns comunitaris, la provenció i les pràctiques restauratives com estratègies per teixir xarxes de relacions pacífiques. Bellaterra: Escola de Cultura de Pau. Consultable a: https://escolapau.uab.cat/wp-content/uploads/2022/07/Cultura_entorns.pdf

Carrasco, S. (dir.), Villà, R., Ponferrada, M. i Casañas, E. (2010). La mediació en l'àmbit escolar. A P. Casanovas, J. Magre i M. E. Laurobra (dirs.), Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (pp. 437-515). Barcelona: Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC, 6 de juliol de 2006, núm. 4670, pp.30093-30099. https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/04/279

Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica. https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/decret-educacio-basica/

Decreto 31/2022, de 1 de junio, por el que se regula la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Boletín Oficial de la Rioja, núm. 106. Consultable a: https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/noticias-ordenacion- educativa/decreto-convivencia-centros-educativos-rioja.ficheros/1406482-Decreto%20de%20Convivencia%2020220603.pdf

Departament d’Educació. (2024). Mesures per millorar l’educació a Catalunya. https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/mesures-millorar-educacio-catalunya-grup-impulsor.pdf

Departament d’Educació (2024a). Educació bàsica Competències transversals Competència personal, social i d’aprendre a aprendre (CPSAA). https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/wp- content/uploads/usu2072/2024/02/CPSAA.pdf

Departament d’Educació. (2023). Memòria I Trobada XERG. Servei d’Escola i Famílies. Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Departament d’Educació. https://drive.google.com/file/d/18bpZtbL0jv5WNB-tG4HvG- 7jny_JAzuc/view?usp=drive_link

Dolowitz, D.P. i Marsh, D. (2000). Learning from aboard: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making, Governance: An International Journal of Policy and Administration, VOl. 13, n.1, pp.5-24.

Enfocament Restauratiu Global. Canal YouTube. https://www.youtube.com/@enfocamentrestauratiuglobal

Equip tècnic del Servei de Mediació de Sabadell (2018). Mediación Reparadora en casos de acoso escolar. Revista Convives, núm. 21. p. 55-61. Consultable a: https://drive.google.com/file/d/1l_8HHHq28BmmIaV_rusCUIaxEV7rqJhx/view

Gorostiza, G., Comas, M., Escoin, J., Vera, A., González Tavirai, Y., Esclapés, E., Cugat, M. i Albertí, M. (2019). Ocupar-se del benestar dels infants. Una prioritat dels equips educatius de la ciutat de Barcelona. Àmbits de psicopedagogia i Orientació. Núm. 50 (3a època) maig 2019 p. 156-172. https://doi.org/10.32093/ambits.v0i50.1227

Guardiola, M.J., Albertí, M., Casado, C. i Susanne, G. (2012). Conferencing: Origen, transferencia y adaptación. A J. Tamarit (coord.), La justicia restaurativa: desarrollo y aplicacions (pp. 237-267). Granada: Comares.

Guardiola, M.J., Albertí, M., Casado, C., Susanne, G. i Martins, S. (2011). És el conferencing una eina útil per als programes de mediació a l'àmbit penal del Departament de Justícia? Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Consultable a: https://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2012/conferenci ng_CA.pdf

Hopkins, B. (2004). Just Schools. A whole school approach to restorative justice. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins, B. (2009). Just Care. Restorative justice approaches to working with children in public care. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins, B. (2011). The Restorative Classroom. Using Restorative Approaches to Foster Effective Learning. London: Optimus Education.

Institut per la convivència i èxit escolar. (2013). Projecte Comenius Regio de Pràctiques Restauratives entre Palma de Mallorca i Hull (Regne Unit). Consultable a: http://youtu.be/NNTEIfiWpOU

James, O. i Lodge, M. (2003). The limitations of Policy Transfer and Lesson Drawint for Public Policy Research. Political Studies Review, Vol.1, pp. 179-193.

Jean Schmitz (2018). Prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo. La Paz. Consultable a: https://www.encercle.cat/wordpress/wp- content/uploads/2020/07/Pra%CC%81cticas-Restaurativas-en-el- a%CC%81mbito-escolar-Jean-Schmitz-julio-2018.pdf

Kotter, J. (2007) Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review.

Kotter, J. (2012) Leading Change. Boston, MA: Harvard Business Review Press.

Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència. BOE, núm. 134. Pàgines 68657 a 68730. Consultable a: https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8

Mas-Expósito, L., Amador Campos, JA., Di MassoTarditi, A., Casañas Sánchez, R.,

Lalucat-Jo, Ll. (2022). Valoració de l’experiència de la implementació dels cercles de paraula en els centres educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona. Àmbits de Psicopedagogia i orientació. Núm. 57 (3a època) novembre 2022 p.39-52. https://doi.org/10.32093/ambits.vi55.5031

Mas-Expósito, L., Triay, M., Albertí i Cortés, M., Amador-Campos, J.A.; Lalucat-Jo, L. (2021). Fem cercles, cuidem les relaciona, avaluació de l'impacte de la formació sobre l'enfocament restauratiu global dirigida a equips educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació. No. 55 (3a època) novembre 2021 p. 82-95. https://doi.org/10.32093/ambits.vi5750470

McCold, P. i Wachtel, T. (2003). En busca de un paradigma: una teoría sobre justicia restaurativa. Consultable a: https://www.iirp.edu/images/pdf/paradigm_span.pdf

Protocol d’actuació davant qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu. Octubre, 2023. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. Consultable a: https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/protoco ls/actuacio-davant-violencia-ambit-educatiu/protocol-actuacio-davant- violencia.pdf

Resolució EDU/653/2023, de 27 de febrer, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Enfocament Restauratiu Global (ERG). DOGC, núm. Núm. 8867. Consultable a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8867/1960785.pdf

Rosenberg, M. (2016). Comunicación noviolenta. Un lenguaje de vida. (3a edició revisada). Barcelona: Acanto

Rul·lan, V. (2011). Justicia y Prácticas Restaurativas. Los Círculos Restaurativos y su aplicación en diversos ámbitos. (Tesi de grau). Fundación Universitaria Iberoamericana, Palma de Mallorca, Espanya.

Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme. (2013). Jornada: A Santa Coloma, fem cultura restaurativa. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Consultable a: https://tuit.cat/3eqeF

Síndic de greuges. (2006). Convivència i conflictes als centres educatius. Informe extraordinari. Barcelona: Tallers Gràfics Hostench S.A. Consultable a: https://www.sindic.cat/site/unitFiles/2168/48_Bullying_cataladefinitiu.pdf

Thorsbone, M. i Vinegrad, D. (2014). Rethinking behaviour management. Restorative practices in classrooms. London, UK: Hobbs the Printers.

Thorsborne, Margaret; Blood, Peta. (2013). Implementing Restorative Practice in Schools: A practical Guide to Transform Schools Communities. Jessica Kingsley Publishers. Kindle Edition.

Vaandering, D. (2013). Implementing restorative justice practice in schools: what pedagogy reveals. Journal of Peace Education, 1-16.

Vaandering, D. (2014). Relational Restorative Justice Pedagogy a Educator Professional Development. Curriculum Inquiry, 44 (4), 508-530.

Vaandering, D. (2015). A window on relationships. reflecting critically on a current restorative justice theory. Restorative Justice, 1(3), 311-333.

Zehr, H. (1990). Changing lenses. Scott dale, PA: Herald Press.

Zehr, H. (2004). Commentary: Restorative justice: Beyond victim-offender mediation. Conflict Resol. Q., 22, 305.

Zehr, H. (2010). Restorative justice, mediation, and ADR. Zehr Institute for Restorative Justice blog. Consultable a: https://zehr-institute.org/resources/restorative-justice-mediation-and-adr.html

Zehr, H. i Gohan, A. (2003). The Little Book of Restorative Justice. USA: Good Books.

Publicades

27.05.2024

Número

Secció

Pràctiques educatives en els centres escolars