Atenció a la diversitat i innovació educativa: percepció dels professionals en orientació educativa

Autors/ores

  • Maribel Cano Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull
  • Eva Liesa Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull
  • Paula Mayoral Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Paraules clau:

Atenció a la diversitat, Orientació, Professorat, Assessorament psicopedagògic

Resum

Aquest estudi analitza el grau de satisfacció del professor de l'especialitat d'orientació educativa amb relació a l'atenció a la diversitat, la col·laboració amb l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) i els ajuts que ofereix al professorat per innovar i millorar la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge [1]. Els participants van ser 59 professors d'orientació educativa de diversos centres d'educació secundària de Catalunya que van contestar un qüestionari de respostes tancades en format d'escala Likert. Els resultats indiquen que, en general, els professors en orientació educativa estan satisfets amb la seva participació en les mesures d'atenció a la diversitat i la col·laboració amb els EAP, però ho estan menys pel que fa a les ajudes que ofereixen en relació amb la innovació i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels centres educatius.

Referències

Badia, A., Alvárez, I., Carretero, R., Liesa, E. & Becerril, L. (2012). Estrategias y competencias de aprendizaje en educación. Barcelona: Síntesis.

Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Guia para la evaluación y mejora de la Educación inclusiva (Index for Inclusion) Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.

Cano, M., Mayoral, P., Liesa, E. & Castelló, M. (2013). Valoración de las fuciones del professor de orientación

educativa en Cataluña. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía REOP, 24(3), 80-97.

Castelló, M. (Coord.), Quer, M., Carretero, R., Mayoral, P., Cerrato, M., Pardo, M. & Cano-Ortiz, M. (2013). El caso de Cataluña. A C. Vélaz-de-Medrano (Dir.), A. Manzanares, M. Castelló, M. Rodríguez, N. Arza, E. Martin, V. Insausti, P. Fernández-Rassines & R. Del Frago. Estudio de casos sobre las políticas públicas de orientación educativa en una muestra de seis comunidades autónomas (1990-2010) (pp. 213-326). Madrid: UNED editorial.

Echeita, G. & Rodríguez, V. M. (2007). Colaborando desde el asesoramiento psicopedagógico al desarrollo de una educación escolar más inclusiva. A J. Bonals & M. Sánchez-Cano (Coord.). Manual de asesoramiento psicopedagógico (pp.21-42). Barcelona: Graó.

LEC. Ley de Educación de Cataluña [Llei d’Educació de Catalunya]. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC, 5422 - 16/09/2015. Recuperat a http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5422/09190005.pdf

Liesa, E., Castelló, M., Carretero, M.R., Cano, M., & Mayoral, P. (2012). La atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria: valoraciones de los profesionales. Revista de currículum y formación del professora, 16(2), 451-468.

Monereo, C. & Pozo, J.I. (2005). La práctica del asesoramiento educativo a examen. Barcelona: Graó.

Palmer, J. & Caputo, A. (2002). The Universal Instructional Design Implementation Guide. Teaching Support Services. LOTF, Government of Ontario.

Pujolàs, P. (2002). Aprendre junts alumnes diferents. Vic: Eumo Editorial.

Vélaz-de-Medrano, C., Blanco-Blanco, A. & Manzano-Soto, N. (2012). Cobertura de necesidades de orientación y tutoria en la Educación Obligatoria: estudio en nueve comunidades autónomas. Revista de Educación. Número extraordinari,138-173.

Publicades

31.01.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació