L' Atenció Educativa Domiciliària com a territori d’ encreuament de drets fonamentals

Autors/ores

  • Rosa Maria Belana Vallcaneras Tècnica d'Educació Inclusiva dels Serveis Territorials del Barcelonès. Departament d'Educació

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi59504935

Paraules clau:

atenció educativa domiciliària, salut mental, drets fonamentals, pla terapèutic integral

Resum

Aquest article intenta ser un exercici de descripció i reflexió d’allò que representa l’Atenció Educativa Domiciliària (AED) per a alumnes amb necessitats de salut mental o física. L’AED es descriu com un territori d’encreuament de drets fonamentals on els docents que s'encarreguen han de tenir clares les seves funcions, el què fer, com fer-ho i, sobretot, el per què. L’article esbossa dues bastides per a l’atenció educativa domiciliària, la legal i la conceptual i/o ètica, basada també en l’experiència. Es fa palesa també la importància de fer estudis que demostrin l’impacte dels plans terapèutics integrals des de les diferents disciplines, sobretot en casos de salut mental, on el dret fonamental del suport educatiu pot quedar molt limitat, post-posat o, fins i tot, eliminat en alguns casos, si no hi ha suport d'Atenció Educativa Domiciliària (AED), Aula Hospitalària (AH), Unitat Docent de l’Hospital de dia d’Adolescents (HdA) o Aula Integral de Suport (AIS). Sabem, per l’experiència, que la resposta integral, amb el suport educatiu, sobretot en casos complexos de salut mental, ajuda i beneficia, en la major part de les situacions, en l’evolució del pacient i, per descomptat, de l’alumnat que rep el suport.

 

Referències

Bentivegna, M. A. (2018). Comentario resumen de P. Serna y F. Toller sobre La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos. La Ley, Buenos Aires, 2000, XIX + 171 pp. Persona Y Derecho, (45), 363-367. https://doi.org/10.15581/011.32128

Chimamanda Ngozi A. (2018). El peligro de una sola historia. Editorial Literatura Random House.

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=799722

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/decret-educacio-basica/

Estatutd’autonomia de Catalunya (ed. 2016) https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf

LEC (2009). Llei d'Educació de Catalunya. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=480169

LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=553898

LOE (2006). Ley Orgánica de Educación. https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con

LOMLOE (2020). Ley Orgánica de Modificación de la LOE.https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264

MASLOW, A. (2013). A Theory of Human Motivation. Paperback o facsímil de la versión original a Kindle - Amazon.

OMS (2023). Organización Mundial de la Salud. web: https://www.who.int/es/about/governance/constitution

ONU- CDI (1989).Convención sobre los Derechos del niño adoptada per la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/

observatori_drets_infancia/destacats_columna_dreta/Convencio_drets_infancia.pdf

ONU- DHDH (1948). Declaración Universal delos Derechos Humanos adoptada iproclamada per la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 217 A (III), 10 de desembre de 1948. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf

ORREGO SANCHEZ, C. (2010). Supuestos conflictos de derechos humanos y laespecificación de la acción moral. Revista chilena de derecho. vol.37, n.2, pp.311-342.

UNESCO (2015). Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial? https://catesco.org/wpcontent/uploads/pdf/Repensar_educacio.pdf

Publicades

20.11.2023

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació