Aprenentatge docent entre iguals: mestres i escoles que aprenen uns dels altres

  • David Duran Gisbert Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona
Paraules clau: Aprenentatge entre iguals, Desenvolupament professional, Formació de professorat, Comunitat professional, Xarxes d'escoles

Resum

De la mateixa manera que sabem que podem organitzar les interaccions entre alumnes perquè esdevinguin oportunitats d’aprenentatge- allò que comunament anomenem aprenentatge entre igualstambé és possible de fer-ho amb els docents, de forma que, a través de la col·laboració amb els col·legues, com en d’altres professions, els docents puguin aprendre uns dels altres. Crear espais de col·laboració entre mestres pot generar experiències d’aprenentatge entre iguals, que poden situar-se en el quefer diari dels docents, per tal de promoure un desenvolupament professional dins del seus rols i actuacions diàries. L’article revisa els escenaris d’aprenentatge entre iguals i situa la col·laboració docent -i es especial les comunitats professionals d’aprenentatge- com un mecanisme per a la millora professional. Es comenta la docència compartida, entesa com una col·laboració docent directa que permet que els co-docents puguin aprendre els uns dels altres. I, finalment, es fa referència a les xarxes que agrupen professorat de diferents centres per tal d’oferir-se oportunitats d’aprenentatge i acompanyament en els processos respectius de transformació educativa.

Referències

Armstrong, P. W. y Ainscow, M. (2018). School-to-school support within a competitive education system: views from the inside. School Effectiveness and School Improvement, DOI: 10.1080/09243453.2018.1499534.

Baeten, M., y Simons, M. (2014). Student teachers’ team teaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and Teacher Education, 41, 92-110.

Bauwens, J. y Hourcade, J. (1995). Cooperative Teaching. Rebuilding the Schoolhouse for All Students. Austin: Pro-ed. Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A., Hawkey,

K. Smith, M. (2005). Creating and Sustaining Effective Professional Learning Communities. DfES Research Report RR637. University of Bristol.

Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y realidades. Madrid: La Muralla.

Damon, W., y Phelps, E. (1989). Critical distinctions among three approaches to peer education. International Journal of Educational Research, 13 (1), 9-19.

Day, C. (1999). Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning. Londres: Palmer Press.

Duran, D. (2017). Aprendre ensenyant. Poden aprendre els docents ensenyant els seus alumnes? Quines evidències en tenim? Revista Catalana de Pedagogia, 11, 79-106.

Duran, D. (2014). Aprenseñar: Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando. Madrid: Narcea..

Duran, D., y Miquel, E. (2018). Hacia la sostenibilidad del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, 486, 60-63.

Echeita, G.; Monarca, H. A.; Sandoval, M., y Simón, C. (2014). Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. Sevilla: Ed. MAD.

Esteve, O., Hernández, F. y Sanmartí, N. (2018). La formación en red como base para la transformación. Cuadernos de Pedagogía, 486, 50-53.

Huguet, T. (2009). El trabajo colaborativo entre el profesorado como estrategia para la inclusión. En C. Giné (coord.). La educación inclusiva: De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado (pp. 81-94). Barcelona: Horsori

Huguet, T., y Lázaro, L. (2018). Iniciar y mantener prácticas de docencia compartida en las aulas. Aula, 275, 45-50..

Katz, S. y Earl, L. (2010). Learning about networked learning communities. School Effectiveness and School Improvement, 21 (1), 27-51.Kennedy, A. (2005). Models of Continuing Professional Development. Journal of Inservice Education, 31 (2), 235-250.

Krichesky, G. J. y Murillo, F. J. (2011). Las comunidades profesionales de aprendizaje. Una estrategia de mejora para una nueva concepción de escuela. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 9 (1), 65-83.

Martín, E., y Cervi, J. (2006). Modelos de formación docente para el cambio de concepciones en los profesores. En J.I. Pozo, N. Scheuer, M. Pérez, M. Mateos, E. Martín, y M. de la Cruz, Nuevas formas de pensar la enseñanaza y el

aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos (pp.419-434). Barcelona: Graó.

Miquel, E. (2006). Maestros que trabajando juntos aprenden. Aula de innovación educativa, 153-154, 33-36.

Miquel, E., y Duran, D. (2017). Peer Learning Network: Implementing and sustaining cooperative learning by teacher collaboration. Journal of Education for Teaching, 43(3), 349-360.

Monereo, C. (2010). La formación del profesorado: una pauta para el análisis e intervención a través de incidentes críticos. Revista iberoamericana de educación, 52, 149-178.

Ojuel, M. y Segura, F. (2018). Una experiencia de formación entre iguales para el desarrollo profesional docente y la transformación de los centros. Cuadernos de Pedagogía, 486, 54-59.

Oller, M., Navas, C., y Carrera, J. (2018). Docencia compartida en el aula: Retos y posibilidades. Aula, 275, 39-44..

Pancsofar, N., y Petroff, J. G. (2013). Professional development experiences in coteaching: Associations with teacher confidence, interests, and attitudes. Teacher education and special education, 36(2), 83-96.

Pratt, S. (2014). Achieving symbiosis: Working through challenges found in coteaching to achieve effective co-teaching relationships. Teaching and Teacher Education, 41, 1-12.

Topping, K. (2005). Trends in Peer Learning. Educational Psychology, 25, (6), 631– 645.

Topping, K., Buchs, C., Duran, D., y Van Keer, H. (2017). Effective Peer Learning. Londres y Nueva York: Routledge.

Torrego, J. C. y Negro, A. (coords.) (2012). Aprendizaje cooperativo en las aulas. Fundamentos y recursos para su implementación. Madrid: Alianza Editorial.

Villa, R., Thousand, J. y Nevin, A. (2010). A Guide to Co-Teaching: New Lessons and Strategies to Facilitate Student Learning. Thousand Oaks, California: Corwin Press.

West, M. (2010). School-to-school cooperation as a strategy for improving student outcomes in challenging contexts. School Effectiveness and School Improvement, 21, 93–112.

Publicades
2019-05-24
Secció
Psicopedagogia i Orientació