Maltractament entre alumnes (I). Presentació d’un qüestionari per avaluar les relacions entre iguals.

CESC - Conducta i Experiències Socials a Classe

Autors/ores

  • Jordi Collell EAP G.10 Selva sector B
  • Carme Escudé EAP G.05 Selva sector A

Resum

El maltractament entre alumnes (bullying) reclama la intervenció dels adults. Sabem que és un fenomen de grup i que l'èxit de la intervenció és directament proporcional a la definició concreta de cada situació. Per planificar l'actuació no és necessari conèixer els punts febles i els punts forts del grup. En aquest treball presentem un instrument d'avaluació de les relacions entre iguals que identifica els alumnes implicats en conductes de maltractament, els alumnes que presenten conductes prosocials, així com l'estatus social de cada alumne dins del grup. L'objectiu és proporcionar un instrument que permeti dibuixar el mapa relacional de la classe per ajustar la intervenció.

Descàrregues

Publicades

01.11.2006

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació